Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ligjit

Republikae Kosoves Republika Kosova-Republic of Kosovo

Ministriae Ekonomisedhe Financave, Mbeshteturnedispozitate Nenit 62 te Ligjit Nr. 2004/48"Mbi Administraten Tatimoredhe Procedurat"indryshuardheplotesuar me Ligjin Nr.03/L-071.

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

Kur ndërmarrin të tilla masa, një Shtet Port nuk duhet të diskriminojë në formë ose në substancë anijet e ndonjë Shteti tjeter. 8.3.2 Shtetet Port duhet të sigurojnë asistencën e duhur Shteteve Flamur, në përputhje me ligjet kombëtare të Shtetit Port dhe ligjit ndërkombëtar, kur një ...

UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. MSHP 2004/08 PËR ZBATIMIN E ...

MSHP 2004/08 PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR KADASTËR Ministri i Ministrisë së Shërbimeve Publike, Duke u bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2001/19 të datës 13 shtator 2001 mbi Degën e Ekzekutivit të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë, nenet 1.3 pika (ç), 1.6 dhe 1 ...

Në mbështetje të ne nit 102, pika 4 të ...

Në këtë rast tatimi i të ardhurave kryhet sipas proçedurës së dhënë në nenin 20 te Ligjit nr. 8438, date 28.12.1998 " Për tatimin mbi të ardhurat", të ndryshuar.

UNITED NATIONS

Microsoft Word - Rregullorja e UNMIK-ut nr 2007-20 për shpalljen e ligjit për ndryshimin e ligjit nr 2003-17 për prokurim publ

ALBANIE ET ROYAUME-UNI

Ekstradicjoni mund akordohet gjithashtu, ne qoft se Shteti te cillit i behet kerkesa e gjen t'aresyeshme per Á'do tjeter krim ose delikt, per te cilen dorezimi mund tc bahet si mbas ligjit ne fuqi te dy naltpcrmendun Partive Kontraktuese.

Në mbeshtetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së ...

Në mbeshtetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe në zbatim të ligjit Nr.7928, date 27.04.1995 “Për tatimin mbi vleren e shtuar”, i ndryshuar, Ministri i Financave,

Integrated Ecosystem Management of Prespa Lakes Basin in ...

Hapii pare në hartimin e e nje plani masash per të drejtuar në zbatimin e ligjit ështe ndarja midis Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave dhe Agjensisë së Mjedisit, si zbatuese e ligjit.

MINISTRIA E BRENDSHME Ndryshimi i ligjit nr. 8549 date 11.11 ...

Aneksi 1: Iniciativat Ligjore Sipas Fushave Iniciativa Referenca me Acquis Perputh Bashkerendues Dergim Fuqi 1.1.1 FUNKSIONIMI I ADMINISTRATES PUBLIKE

ligji per te rinj a4

MirÎnjohje Materialet e pÎrfshira nÎ kÎtÎ doracak janÎ pÎrmbledhur nga Shoqata e AvokatÎve AmerikanÎ/Iniciativa pÎr Sundimin e Ligjit.