Sputtr.com | Alternative Search Engine

Limfom

MALT limfom parotidne pljuvačne lezde

Volumen 64, Broj 1 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 53 Correspondence to: Dragan Krasić, Klinički centar, Klinika za stomatologiju, Maksilofacijalna hirurgija, 18 000 Niš, Srbija.

EKSTRANODULARNI NONHODGKIN (MALT) LIMFOM PAROTIDNEPLJUVA^NE@LEZDE

ekstranodularni nonhodgkin (malt) limfom parotidnepljuva^ne@lezde extranodal nonhodgkin (malt) lymphoma of parotid gland dragan krasi}, predrag radovi}, srbobran trenki},*vuka kati}** klinikazastomatologiju, maksilofacijalnahirurgija; *klini^kicentar, klinikazahirurgiju, odeljenjezaplasti^nu7 i ...

NON HODGKIN LIMFOM U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI: PORAST INCIDENCE ...

alma halilbaŠiĆ, enisa meŠiĆ, elmir ČiČkuŠiĆ, aida arnautoviĆ 27 acta med sal 2006; 35 (1): 27-32 non hodgkin limfom u sjeveroistoČnoj bosni: porast incidence i agresivnosti bolesti non hodgkin lymphoma in the north-eastern bosnia: increase of the incidence and aggresiveness of the ...

Značaj korelacije inicijalnih citomorfoloških ...

Tabela 1 Dominantan ćelijski tip u aspiratima perifernih limfnih lezda kod bolesnika sa nehod kinovim limfom Ćelijski tip Broj bolesnika Procenat Mali limfocit 16 19,8 Limfoplazmocit 2 2,5 Mala usečena ćelija 21 25,9 Mešovita ćelijska populacija 18 22,2 Velika ćelija 21 25,9 Burkitova ćelija 2 2,5 Limfoblast 1 1,2 ...

ANALYSIS OF PROGNOSTIC FACTORS IN HODGKIN'S LYMPHOMA WITH ...

ANALIZA PROGNOSTIČKIH FAKTORA KOD HOČKINOVOG LIMFOMA U ZAVISNOSTI OD ODGOVORA NA TERAPIJU Irena Ćojbašić, Lana Mačukanović-Golubović Klinka za hematologiju i kliničku imunologiju, Klinički centar, Niš E-mail: icojbasic@gmail. com Kratak sadr aj: Hočkinov limfom (HL) je neobičan malignitet ...

CT evaluation of gastric lymphoma

MS deposits in lymph nodes Slika 5 - Visokostepeniot MALT limfom na `eludnik: Aksijalen post kontrast CT sken niz `eludnikot, poka`uva difuzno zadebeluvawe na yidot na `eludnikot vo predel na korpusot, so minimalno kontrastno prebojuvawe.

prijelom, vol. 38, br. 4

Immunohistochemistry confirmed giant cell NHL, B-immunophenotype, and the patient's condition was defined as NHL II E. Nalaz difuznoga staniËnog NHL-a u ustima - prikaz sluËaja Dg: Difuzni velikostaniËni non-Hodgkin limfom B-imunofenotipa Tihomir Kuna, Olaf John, Pavel Kobler, Irina FilipoviÊ-Zore ...

limfom

Microsoft Word - limfom.doc

Infekcija humanim papilomavirusom i karcinom vrata maternice

Ikozaedarska struktura HPV-a (10) Dojka Melanom kože Jajnik Štitnjača Kolon/rektum Hodgkinov limfom Non-Hodgkinov limfom Korpus uteri Mozak-SŽS Želudac Leukemija Pluća Bubreg Usna šupljina Gušterača Mokraćni mjehur Jetra Drugi ždrijela Multipli mijelom Ždrijelo Nazofarinks Jednjak Vrat maternice

25 Elmir ČIČKUŠIĆ, Aida ARNAUTOVIĆ, Jasminka ...

Reed-Sternbergove stanice tipične za Hodgkinov limfom, predstavljaju transformirane post-germina-tivne B stanice, koje nisu ostvarile uspješan rearanžman imunoglobulinskog gena, te su stoga predodređene