Sputtr.com | Alternative Search Engine

Lingvisti

LISTA POSTAVLJENIH STALNIH SUDSKIH TUMAČA

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo pravde i uprave

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to ...

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE S A R A J E V O Sarajevo, 16.07.2009. godine L I S T A STALNIH SUDSKIH TUMACA ZA ARAPSKI JEZIK

Sumerian Grammar Bibliography

Corpus-based Approaches, London, 1-32 V. Bla ek & C. Boisson 1992: The Diffusion of Agricultural Terms from Mesopotamia, ArOr 60: 16-37 L.V. Bobrova 1989: enskij dialekt v šumerskih tekstah svjaš`ennogo braka, in Lingvisti`eskaja rekonstrukcija i drevnejšaja istorija vostoka III, Moskva, 16-18 L ...

Indo-Europeanization - the seven dimensions in the study of a ...

Razpravljamo o selektivnih aspektih pro-cesov kulturnega in lingvisti! nega zlitja v ! asu neolitika ter kasneje. Ponovno smo opredelili kontro-verzni pojem »migracija«.

Albania

... o.o, Translation Agency, Sarajevo Drino Almira Freelancer Representative of the Association of Translators and Interpreters in BiH Ikic-Cook Dušica Lukrecija Freelancer, Tuzla Mrso Nermana Sarajevo University, Faculty of Philosophy, Department for German Studies Seta Djermana NGO Language centre "Lingvisti.ba", ...

MOLIŠKI HRVATI KROZ PET STOLJE Ć

hrvatski lingvisti ali i ostala zainteresirana javnost u Italiji i Hrvatskoj imala je priliku upoznati se s posebnim jezikom naše specifične manjine.

A MATHEMATICAL MODEL OF THE VOCABULARY-TEXT RELATION

In: Vy~islitelnaja lingvisti-ka. Moscow 1976. @° Herdan, G., Quantitative Linguistics. London 1964, 5. Tuldava, J., Quantitative Relations between the Size of Text and the Size of Vocabulary.

SLOVANSKA IN SLOVENSKA INTERLINGVISTIKA TER PROBLEMATIKA ...

Takoreformiranjekottudinormalizacijaetni~negaknji`negajezikanistani~ drugega kot obi~ajen lingvisti~ni proces aposteriorizacije, ki ga sestavljajo: 1. zavestnasistematizacijaleksikalnih, besedotvornihinslovni~nihelementov oziroma njihovo normiranje, 2. »popravljanje« teh elementov, 3. njihova ...

EtnoAntropoZum EthnoAnthropoZum

Vo spisanieto na Zavodot za etnologija se objavuvaat trudovi od oblasta na etnologijata, socio-kulturnata, lingvisti~kata, teoriskata antro-pologija i drugite srodni nau~ni disciplini.

LINGVISTI¨KA STILISTIKA

© Marina KatniÊ-BakaröiÊ Published in March 1999 by: Open Society Institute Center for Publishing Development Electronic Publishing Program OktÛber 6.