Sputtr.com | Alternative Search Engine

Lisensienommer

AANSOEK TEN OPSIGTE VAN LISENSIENOMMER VIR MOTORVOERTUIG LIST ...

mvr2(3)(2004/10) mvr2 republic of south africa republiek van suid-afrika application in respect of licence number for motor vehicle (national road traffic act, 1996)

THE INTRODUCTION OF THE BCCCI FAMILY MEDICAL CRISES PLAN

Unit 7, Rydall Vale Park, Douglas Saunders Drive, La Lucia Ridge PO Box 25149, Gateway, 4321 086 111 4923 www. psgkonsult. co. za PSG KONSULT Limited/Beperk Reg Nº. 1993/003941/06 Authorised Financial Services Provider / Gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer FSB Licence Number / RFD Lisensienommer ...

Helderberg Harriers - 2012 AANSOEK OM LIDMAATSKAP ...

Tel: (021) 845 7827 (h) * (021) 851 2040 (w) * 021 852 6304 (faks) * 072 - 2031 900 (s) KATEGORIE KLUBFOOI Lisensienommer: DD / MM / JJ OUDERDOM: LISENSIENOMMER:

APPLICATION FOR CERTIFICATION OF ROADWORTHINESS AANSOEK OM ...

Lisensienommer en voertuigregisternommer Chassis number/VIN Onderstelnommer/VIN Make and series name Fabrikaat en reeksnaam NOTE: The figures between brackets refer to the clauses in SABS 047: 2000, Fourth Edition

Short term Personal/Commercial: PSG Konsult Care Range

... Rocks 4320 +27 (31) 561 4118 +27 (31) 561 7703 durbanadmin1@psgkonsult.co.za www.psgkonsult.co.za PSG KONSULT Finansiële Beplanning (Edms) Bpk / Financial Planning (Pty) Ltd Reg Nº. 1999/006725/07 Gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer / Authorised Financial Services Provider RFD Lisensienommer / FSB ...

WESKUS DISTRIKSMUNISIPALITEIT (WDM) / WEST COAST DISTRICT ...

... west coast district municipality (wcdm)  242 moorreesburg 7310  (022) 433 8400 faks / fax (022) 433 8484 aansoek vir jaarlikse binnelandse waters lisensie (01 julie - 30 junie) application for yearly inland waters licence (01 july - 30 june) misverstand dam (amptelik / official) lisensienommer ...

Crystal Reports - Application form

INGESLUIT TJEK/ KONTANT VAN : ENCLOSED CHEQUE/ CASH FOR : VERKLARING / DECLARATION Ek onderneem om my te hou by die grondwet reels van Magnolia en ASA Padhardloop, wat onder andere bepaal dat ek in klubklere en 'n geldige lisensienommer aan wedlope sal deelneem.

APPLICATION FOR DEREGISTRATION OF MOTOR VEHICLE AANSOEK OM ...

Licence number Lisensienommer Vehicle register number (if available) Voertuigregisternommer (indien beskikbaar) Chassis number/VIN Onderstelnommer/VIN

APPLICATION FOR LICENSING OF MOTOR VEHICLE (National Road ...

Licence number Lisensienommer Vehicle register number (if available) Voertuigregisternommer (indien beskikbaar) Chassis number/VIN Onderstelnommer/VIN

NOTIFICATION OF CHANGE OF OWNERSHIP/SALE OF MOTOR VEHICLE ...

Lisensienommer Vehicle register number (if available) Voertuigregisternommer (indien beskikbaar) Chassis number/VIN Onderstelnommer/VIN Make Fabrikaat