Sputtr.com | Alternative Search Engine

Liwia

ASP 1000K/CNC oltronik

sterowania CNC umo¿liwia ³atwe wprowadzanie i korektê parametrów technologicznych z pulpitu operatorskiego przez co mo¿na szybko przezbroiæ urz¹dzenie, dziêki czemu maszyna jest ekonomiczna nawet przy krótkich

Xerox® WorkCentre® 7120

PO Oprogramowanie CentreWare Internet Services umo*liwia dost*p do konfiguracji drukarki, ustawie* zabezpiecze* i funkcji diagnostycznych, a tak*e pozwala zarz*dza* ksi**kami adresowymi i skanowaniem przez sie* TCP/IP.

Matlab FE_Toolbox - an universal utility for feature ...

W artykule przedstawiono opracowany przez autorów toolbox do Matlaba (FE_Toolbox), który umo liwia ! atwe u ycie ró nych metod ekstrakcji cech z sygna! u EEG.

FLAG YEAR OF BUILT

... 1-jan-00 buxmoon contship germany 1-jan-94 apl dalian apl bermuda ltd singapore 1-jan-02 apl osaka schiffahrts gmbh & co kg germany 1-jan-02 apl jebel ali beteiligungs kg germany 1-jan-02 apl jeddah neptune orient lines ltd singapore 1-jan-01 apl orchid neptune orient lines singapore 1-jan-84 oocl mumbai liwia stefan patjens ...

Proteomika w uronefrologii ñ nowe perspektywy diagnostyki ...

Wykorzystanie proteomiki w dia-gnostyce mo¿liwe jest jedynie dziŒki rozwo-jowi technik bioinformatycznych umo¿liwia-j„cych analizŒ i klasyfikacjŒ ogromnych iloúci danych o skomplikowanej strukturze [26].

Maersk Line contracts additional 10 Triple-E vessels

New WestMed Rotation: Algeciras, Spain - Marsaxlokk, Malta - Leghorn, Italy - Genoa, Italy - Fos sur Mer, France - Valencia, Spain - Algeciras, Spain - Newark, New Jersey, US - Norfolk, Virginia, US - Savannah, Georgia, US - Algeciras, Spain The last vessel sailing on the WestMed will be the Liwia P ...

OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE PRZEMYS£OWE INDUSTRIAL FLUORESCENT ...

Zawieszenie ³añcuchowe umo¿liwia mocowanie oprawy do sufitu. Oprawy na napiêcie 230V pracuj¹ w uk³adzie antystroboskopowym, a oprawy na napiêcie 3~400/230V przystosowane s¹ do pod³¹czenia obwodu ka¿dej œwietlówki do oddzielnej fazy.

BADANIA NIENISZCZ¥CE

Metoda umo¿liwia badanie nieci¹g³oœci bez zdejmowania pow³oki lakierniczej Posiadamy certyfikat PART-145 w zakresie wykonywania badañ nieniszcz¹cych cywilnych statków powietrznych. • magnetyczno - proszkow¹ • penetracyjn¹ • pr¹dów wirowych Badania nieniszcz¹ce wykonuje personel ...

EXPLOSION-PROOF LIGHTING FITTING

Wpust umo¿liwia uchwycenie i uziemienie pancerza kabla. Otwieranie klosza i odkrêcanie wpustu kablowego wymaga specjalnego klucza (nr klucza 7341-031-01).

Wyniki badania s³uchu u uczestników Olimpiad Specjalnych ...

Program HH umo¿liwia pog³êbion¹ ocenê stanu narz¹du s³uchu uniepe³nosprawnych sportowców oraz wyodrêbnienie grupy osób wyma-gaj¹cych specjalistycznej opieki audiologicznej.