Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ljenja

Epidemiološke karakteristike crijevnih zaraznih oboljenja i ...

Cilj rada je istražiti epidemiol oške karakteristike naju*estalijih crijevnih zaraznih obo-ljenja u Kantonu Sarajevo (enterocolitis acuta, ...

Tumor marker CA-125 i adneksni zapaljenski tumori*

Endometrioza, zapaljenski procesi u maloj karlici, kao i neka neginekološka maligna obo-ljenja mogu biti praćena povišenim vrednostima CA-125.

Na osnovu mi{ljenja Ministarstva kulture Republike Crne Gore ...

39-40 Na osnovu mi{ljenja Ministarstva kulture Republike Crne Gore br. 03-780/2 od 3.7.2000. godine ~asopis je trajno oslobo|en pla}anja poreza na promet

Pretprotetička rehabilitacija donje čeljusti nakon ...

Rezultati cije-ljenja subjektivno su procijenjeni raščlambom kon-trolnih snimaka nakon 2, 4 i 6 mjeseci i uspoređivani s cijeljenjem istovrsnih šupljina liječenih dru-gim postupcima.

Ideologija i politi~ke stranke u Srbiji

finansiranja partija, prevaga predstavljanja mi{ljenja u odnosu na pred stavljanje dru{tvenih slojeva i grupa. Proces modernizacije politi~ke

Plućne manifestacije kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva

Sistemske bolesti vezivnog tkiva (SBVT) pred-stavljaju grupu hroničnih inflamatornih, autoimunskih obo-ljenja nepoznatog uzroka koje mogu zahvatiti različite organ-ske sisteme.

Na osnovu mi{ljenja Ministarstva kulture Republike Crne Gore ...

2 23-24 Na osnovu mi{ljenja Ministarstva kulture Republike Crne Gore br. 03-780/2 ~asopis je oslobo|en pla}anja poreza na promet Podgorica, 2003.

Korica tokovi istorije 3-4-2006

Protestovalo se protiv one vrste mi{ljenja koja su se u svojoj pro gnostici povodila za mogu}no{}u naru{avanja evropskog mira i izbijanja rata.

[eher-}ehajin most

U cilju rje{avanja problema koji su po karakteru znali biti vrlo raznovrsni, odnosno davanja stru~nih mi{ljenja u pojedinim segmentima, ...

Regional Cooperation - Priority for Serbian Businesspeople

Razmenjuju se mi{ljenja i iskustva o tranzi-ciji, privatizaciji ili ljudskim pravima i me|uetni~koj toler-anciji. Polovinom 2005. godine u Zagrebu je osnovana i Asocijacija multietni~kih gradova jugoisto~ne Evrope »Filija«.