Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ljenja

PRILOG NEDJELJA PLUS

Pula, Nedjelja, 29. siječnja 2012. Broj 27 / GODINA LXIX Cijena 7,00 Kn · SLO 1,20 EUR · 1,50 EUR nedjeljom LJUBLJANA: IZVANREDNA SJEDNICA PARLAMENTA

ORIGINALNI RADOVI

... prethodna obo-ljenja donjih disajnih puteva, starije osobe (zbog pridru`enih hroni~nih bolesti i involucije imuno-lo{kog sistema odbrane) i mala deca ...

RADOVI STUDENATA GENERACIJA 2002/2003 COLLECTION OF ESSAYS OF ...

ljenja Beogradske otvorene ıkole niti StruŁnog odbora Zbornika. ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE −KOLE RADOVI STUDENATA GENERACIJA 2002/2003!" COLLECTION OF ESSAYS

Pregled mišljenja

PREGLED MIŠLJENJA SREDIŠNJEG UREDA Ispis | Zatvori prozor Broj klase: 410-01/09-01/2025 Urud beni broj: 513-07-21-01/09- 1 Mjesto: Zagreb Datum: 22.1.2010.

VJERSKE SLOBODE - ^lanak 18. OP]E DEKLARACIJE O LJUDSKIM ...

VJERSKE SLOBODE VJERSKE SLOBODE “Svatko ima pravo na slobodu mi{ljenja, savjesti i vjere; to pravo uklju~uje slobodu da se mijenja vjera ili uvjerenje i slobodu da se, bilopojedina~no ili u zajednici s drugima, javno ili

*lan 78

DOBROVOLJNI ODLAZAK SA RADA ZAPOSLENOG ZA VREME NEP LA * ENOG ODSUSTVA Zakon o radu *lan 78 Na zahtev zaposlenog, poslodavac mo e zaposlenom da odobri nepla*eno odsustvo, a ako se za vreme nepla*enog odsustva zaposleni izjasni za dobrovoljni odlazak sa rada uz isplatu otpremnine, poslodavac mo ...

SADRÆAJ / CONTENTS IZ HRVATSKE ODVJETNI»KE KOMORE / FROM ...

Svi potpisani tekstovi odraæavaju stavove i mi!ljenja iskljuËivo njihovih autora, a ne Hrvatske odvjetniËke komore, urednika i Uredni!tva Ëasopisa-glasila "Odvjetnik".

medicinska revija medical review

Etanercept i infliksimab se uvode na osnovu mi{ljenja Komisije RZZO za odobravanje upotrebe i obezbe|ivanje biolo{ke terapije. BIOLO[KI LEKOVI ...

"Stavovi i mišljenja gradjana Crne Gore o reformi obrazovanja"

2 UZORAK Uzorak predmetne sonda e javnog mnjenja definisan je kao stratifikovani dvoetapni kvotni uzorak. Definisanje ovog uzorka podrazumijeva prethodnu stratifikaciju osnovnog skupa, etapnost u izboru primarnih i sekundarnih jedinica ispitivanja, i na kraju utvrdjivanje kvota po kategorijama ...

Hrvatska RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Ovo izvješće izradio je tim Svjetske banke na temelju nalaza dijagnostičkog pregleda obavljenog od rujna 2006. do svibnja 2007. Članovi tima Svjetske banke bili su g.