Sputtr.com | Alternative Search Engine

Llaahu

Translation Of Takbee Translation Of Takbeer-Ul-Eidr-Ul-Eid

takbeerat-ul-eid takbeerat-ul-eid allahu-akbar-u'llahu-akbar-u'llaahu-akbar ... laa-ilaha ill'allah allahu-akbar-u'llahu-akbar-u wa-lillah'il-hamd allahu-akbar-u'llahu-akbar-u'llaahu-akbar ...

[Allah Blessings Upon him] - Miracles [Mu’jizaat] of ...

Miracle of Rasoolullah’s [salla-llaahu alayhi wa sallam] Blessed Hair utilized for cure of diseases..... 25 Miracle of Rasoolullah’s [salla-llaahu alayhi wasallam] Jubba [robe] utilized to cure diseases ..... 26

AL -MUTOON AL -`ILMIYYAH

Wa dhaalika bima`rifati Arba`i Qawaa`ida Dhakaraha llaahu Ta`aalaa Fee Kitaabih And that (will be achieved) by the knowledge and awareness of four principles which Allah the Most High, mentioned in His book.

HOJA ZENYE NGUVU KATIKA KUTHIBITISHA KUONEKANA ALLAH (SUB ...

Ama baada ya kumsifia mola wetu kwa sifa njema, sina budi kumswalia Mtukufu Mtume wetu Muhammad -swalla llaahu alayhi wasallam-, na swala na salamu hizo pia ziwafikie Aali zake, wake zake, maswahaba zake na wale wote walioiandama njia yao kwa wema mpaka siku ya malipo.

1 Sura ya Kwanza SHAHADA - Tafsiri

Ash hadu an laailaha illa llaahu wa ash hadu anna Muhammadar Rasuulu llahi Tafsiri: Nashuhudia kuwa hapana mungu ila Allah na ninashuhudia kuwa

SUUGA ANTA IXDA I YO TIRAABTA NABADDA

Wa'llaahu Akbar! Wayaragnimo "WAYEEL TALO MA seegto; tabco na ma illoobo," ay'ay oran jirtay islaan ayeeyo ahayd. "Si kasta oo indho iyo dhego ba laga saabo, cillanaad iyo caadyaal, labadu ba in ay yihiin wax jira, w'uu kaa og yahay."

Die Schrift des Qur’an

Beispiele Musa 'Isa Im Segenswunsch für den Propheten endet das erste Wort ebenfalls auf ein Ya, wird aber hier mit dem ersten Buchstaben des Wortes Allaah zusammengezogen: das zweite a entfällt und das verbliebene a wird kurz gesprochen: salla-llaahu 'alaihi wa sallam Ziffern Die arabischen Ziffern ...