Sputtr.com | Alternative Search Engine

Lukoili

2009 atm haeris dabinZurebis stacionaruli obieqtebi

277 i.m SoTa CakvetaZe sof. eweri a.g.s 278 Sps `lukoili~ mRvimevis 48 a.g.s 279 Sps `WiaTuris sagzao~ abaSiZis 30 manganumis koncentratis warm.

2010 wlis aRricxuli da identificirebuli atmosferuli haeris ...

186 Sps “lukoili jorjia” 9 aprilis quCa #1 avtogasamarTi sadguri 187 Sps “faTeli” 26 maisis I Cixi #4 asfalt-betonis warm. 188 Sps “lukoili

Ggasuli kviris mimoxilva 15-22 ianvari 2007 weli saqarTvelos ...

13. saaqcio sazogadoeba "lukoili". mopoveba - 861 mln bareli navTobi da 7.6 mlrd kuburi metri airi. gadamuSaveba 348.5 mln bareli, Semosavali - 55.7 mlrd aSS dolari ...

KOGUMISKOHTADE LOETELU JA LAHTIOLEKUAJADUUS

PÕLVA VALD Mammaste, Lukoili tankla juures PÄRSTI VALD Ramsi alevik, Ramsi Turvas AS hoovil E-R 10.00-15.00, L 10.00-12.00 RANNU VALD Rannu alevik, töökoja ...

Meil läheb hästi

Läinud aastal kasvas Lukoili naftatoodang 3,7%, 90,1 miljo-nile tonnile ehk 1,81 miljonile barrelile päevas. Lukoil, millest 17,1% kuu-lub naftakompaniile Conoco-