Sputtr.com | Alternative Search Engine

Macveneblebis

d i s e r t a c i a

maCveneblebis normalizacia (imunograma 3): adgili aqvs imunoregulaciis indeqsis daqveiTebas da humoruli faqtorebis maCveneblebis normalizacias. dafiqsirebulia, agreTve ...

ZiriTadi monacemebi da mimarTulebebi 2006-2009 wlebisaTvis

makroekonomikuri maCveneblebis prognozi a. realuri seqtori prognozuli SefasebebiT, 2005 wels, wina welTan SedarebiT, realuri mTliani Sida produqti 8.5 procentiT ...

Tibisi banki 17 weli Tqven gverdiT!

finansuri maCveneblebis mixedviT, Tibisi banki gaxda saqarTveloSi yvelaze msxvili banki da misi wili bazarze Semdegnairad ganisazRvra: mTliani aqtivebi

Tirkmlebis qronikuli daavadeba

xangrZlivoba) Sardovanas kinetikuri maCveneblebis mixedviT Kt/V≥1,2, URR ≥ 65%. hemodializis standartul dozad iTvleba: hd-s 4 saaTiani seansi kviraSi 3-jer ...

saxelmwifos wilobrivi monawileobiT moqmedi

2. im sawarmoebis gamovlena, romelTa finansuri maCveneblebis, Semosavlebis gaumjobeseba SesaZlebelia; 3. sawarmoTa marTvis saagentos mier sawarmoebis

2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington D.C. 20433 Telephone 202 ...

gadasaxadebis gadaxdisa da sagareo vaWrobis TvalsazrisiT. am maCveneblebis mixedviT, mas msoflioSi Sesabamisad 102-e da 64-e adgilebi ukavia. saqarTveloSi

zviadi gaCeCilaZe

Sefasebis maCveneblebis dadgena; - saqarTvelos eleqtroenergetikaSi ganxorcielebuli investiciebis Sesaxeb, statistikuri maCveneblebis safuZvelze, sawyisi informaciis ...

i n t e l e q t u a l i

maCveneblebis analizi, da amasTan dakavSirebiT gamoiyofa, ganixileba da ganaanalizda maCveneblebis 2 jgufi – kapitalizaciis koeficienti da dafarvis koeficienti. da ...

m i x e i l R o n R a Z e

bioqimiuri maCveneblebis gaumjobesebis mizniT SesaZlebelia kombinirebuli mkurnaloba adamianis an rekombinantuli interleikinis gamoyenebiT;

Exec summary. geo

• ganagrZo sagzao avariebis maCveneblebis gaumjobeseba, gzebiT sargeblobis mkveTrad zrdis miuxedavad. • ganaxorciela HIV/STD gacnobis programebi Statis wevrebisa da