Sputtr.com | Alternative Search Engine

Magistarskog

Effect of Response Time on Stopping Distance

... Vreme odziva - rad iz magistarskog Author: Marija Created Date: 5/12/2004 7:41:22 AM

ZA IZRADU MAGISTARSKOG RADA I DOKTORSKE DISERTACIJE

2 1. MAGISTARSKI RAD Magistarski znanstveni rad je izvorno, originalno djelo koje magistrand samostalno izrađuje, u suradnji i pod vodstvom mentora, na kraju poslijediplomskog magistarskog znanstvenog studija, a koje je po metodologiji obrade i doprinosu znanosti prikladno za utvrđivanje ...

БИОГРАФИЈА

Mr Dragan Trivan, potpredsednik Udruženja poslodavaca Srbije ''Poslodavac'' BIOGRAFIJA Mr Dragan Trivan je roĎen 5. juna 1977. godine u Beogradu, po struci je diplomirani industrijski menadžer.

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG I ZAVRŠNOG RADA - Prof. dr ...

Nastavno veće Visoke poslovne škole strukovnih studija u Čačku na svojoj sednici održanoj 03. 03. 2008. godine odobrilo je korišćenje ovog uputstva.

Dr Milena Spirovski

U toku izrada magistarskog rada pod naslovom: “ Mogućnosti protonske magnetno rezonantne. spektroskopije u dijagnostici karcinoma prostate korišćenjem kalema za telo”.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH ...

Kandidati koji podnose zahtjev za priznavanje magistarskog/poslijediplomskog studija prila u jedan (1) primjerak magistarskog rada (uvezen, na disketi ili CD-u) magistarskog rada / Those candidates applying for recognition of Master/Postgraduate study must enclose one (1) copy of their master thesis ...

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 49 ...

EFEKTI SANITARNIH TRETMANA RASPLODNIH JAJA I INKUBATORSKOG ZRAKA NA REZULTATE INKUBACIJE KOKOŠIJIH JAJA (Izvod iz magistarskog rada) Kustura Aida Kratak sadr aj - Istra ivanja su vršena sa ciljem iznala enja novih sredstava i načina dezinfekcije rasplodnih jaja koji će biti manje štetni od do sada ...

POGONSKI KATASTRI RAZDJELNE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

2 Zahvala Zahvaljujem se mentoru prof. dr. sc. Miodragu Roiću na trudu i prenesenom znanju pri izradi magistarskog rada. Također dugujem zahvalu mojoj obitelji, te prijateljima i kolegama.

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 53 ...

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 53, Broj 2-4 PUBLIKACIJE VETERINARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU "VETERINARIA" Vol. 53, Broj 2-4 SADR AJ - CONTEST Svezak 2-4 Numbers Mujezinoviæ Indira Antagoniziranje ekscitatorne transmisije kod tetanusa miša (Izvod iz magistarskog rada ...

V O D I Č / G U I D A N C E

Studij traje četiri semestra, a završava obranom magistarskog rada, nakon čega student stječe akademski stupanj magistra biotehničkih znanosti . 2