Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mamuli

mamuli

VFVEKB VFVEKB VFVEKB VFVEKB VFVEKB N 11 2 2 2 2 2 ibyffhcbs= cf[kb7 hjvtkbw cfdctf abmhbs luvrSi firosmanis gamofenisas, naxat `aktrisa margaritasTan~ yoveldRe midioda xanSiSesuli qali... es moxuci margarita de sevri gaxldaT! gaxadeT mas gaxadeT mas gaxadeT mas gaxadeT mas gaxadeT mas qarTuli ...

wdhbfy ,fkf[pt se at[ibidtkf fh ufdbfht7 hff888

yjtv,thb, N1(1) ÅÉÍÝ ÊÀÒÂÉ ËÄØÓÉ ÃÀßÄÒÀ, ÅÉÍÝ ÊÀÒÂÉ ÓÉÌÙÄÒÀ ÃÀßÄÒÀ, ÅÉÍÝ ÊÀÒÂÉ ÌÏÈáÒÏÁÀ ÃÀßÄÒÀ, ÅÉÍÝ ÊÀÒÂÀà ÉÌÙÄÒÀ, ÅÉÍÝ ÉÃÉÃÂÏÒÀÅÀ, ÅÉÍÝ ÓÀÌÀÓ ÉÀÒÀÂÅÄËÀ ...

Kawaihapai: A Place in Time

Mamuli o ka hookumu ana o ke Akua i kela wai iluna o ka pali, peia i kapaia ai ka inoa o kela aina mai kahiko loa mai o Kawaihapai, mamuli o ka hapa ia ana o kela wai a kau iluna, a mamuli o ka ike ole ia ana o ke kumu o kela wai pela no i kapa ia ai kona inoa Kawaikumuoleikapali a hiki i keia manawa.

TeX output 2006.03.27:0906

Moduli Spaces DavidD. Ben-Zvi Many of the most important problems in mathemat-icsconcern classification. One has aclassofmath-ematicalobjects and a notion of when two objects should count as equivalent.

Bowel cancer: The facts - Punjabi

yaw r<Ko ik ]EF { bI tEst krva[ux vale iZ]waqr lokA ¥ kolonoskopI krva[ux wI lof nhIM pEMwI. je mere ]EF { bI tEst we nqIje LEr-mamUlI hox qA kI mE¥ kolonoskopI krav[uxI pzegI? je quhade nqIje LEr-mamUlI ]a[ux qA quha¥ Xas nrs nal ]pu]aizNtmEMt iw<qI jazegI, jo kolonoskopI krn we DNg bare quha¥ pUrI ...

Introduction to Phonological Theory CG121

Mamuli o ke noi i waihoia ae eka Makai Nui David L. Desha, imua o ka LoioKalana Charles S. Davis no kona manao kanawai, e pili ana i ka mana ame ka

afxazeTSi qarTuli istoriul-kulturuli

afxazeTSi qarTuli istoriul-kulturuli faseulobebis gadarCenis programa Sesavali Cveni mizani erTia, rom msoflios sazogadoebas vuTxraT, afxazeTi _ saqarTveloa, saqarTvelos ZirZveli kuTxea _ qarTvelebis samkvidroa, mama-papisagan memkvidreobiT gadmocemuli mamuli. amis Taobaze araerTi uZvelesi ...

REAL AND IMAGINED FEUDALISM IN HIGHLAND GEORGIA Kevin Tuite ...

As in Western Europe, Georgian feudalism was characterized by (1) the hierarchical and personal relation between vassal and lord (Geo. p'at'ronq'moba), with the former rendering homage (£ ec'q'aleba) to the latter; (2) the conditional ownership of land in the form of fiefs (Geo. mamuli, sak'argavi) ...

Kahuna Ho'opunipuni Letters of 1863

I ke awakea 0 ka poakahi iho nei, la 9 0 Maraki kii aku la 0 Mrs Kaumealani ke kaikuahine 0 Kapuaakuni ka mea mai, i ua 0 Kalolii, mamuli 0 ka makemake 0 na makua i mea e ola ai ka laua keiki; a i ka wapo, 0 ka hora 8 paha ia, hiki mai la 0 Kalolii, a hana koke; 0 ka laau, he wai iloko 0 na laukalo elua ...

Class 1: Intro and course overview; structure above the segment

... S pounds [O]' mantutu 'S will pound [O]' ma-__V andu 'S(man) marries O' maandu 'S(man) will marry O' mama-__{d,g,j,l,[+nas]} lopot 'S wraps up O' momolopot 'S will wrap up O' baya 'S follows O' mamaya 'S will follow O' tutu 'S pounds O' manutu 'S will pound O' buli 'S keeps R' mamuli 'S will ...