Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mandanta

M A N D Á T N Í S M L O U V A o zajiš ťování správy ...

mandanta, pln ění p rávních p ředpis ů o požární ochran ě spole čných částí domu, jakož i odstra ňování revizemi a prohlídkou zjišt ěných závad na základ ě písemného požadavku mandanta a na náklady mandanta; provedení i t ěchto prohlídek a revizí ...

Mandátna zmluva Článok I Zmluvné strany

Predmetom tejto zmluvy je odplatné vymáhanie pohľadávok mandanta mandatárom voči tretím osobám (ďalej len „dlžníci“) v mene a na účet mandanta vedený v peňažnom ústave

M A N D Á T N A Z M L U V A

Povinnosti madatára: - postupovať pri zariaďovaní zále itosti mandanta s odbornou starostlivosťou, - vykonávať činnosť podľa ustanovenia článku II. tejto zmluvy v súlade s pokynmi mandanta a v súlade s jeho záujmami, - oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri ...

PRZYKŁADOWA UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

W przypadku, gdy Kancelaria wystąpi do Mandanta z zapytaniem o zgodę na dokonanie czynności wskazanych powyżej, w szczególności o decyzję, co do wnoszenia środków zaskarżenia lub środków odwoławczych od orzeczeń wydanych przez Sąd lub inny organ, Mandant obowiązany jest udzielić ...

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správ+ nemovitostí

Mandatá& se zavazuje p#i výkonu správy dle této smlouvy: a. #ídit se pokyny mandanta v rozsahu této smlouvy vyjma p#ípad< bezprost#edního ohro ení zdraví, ivota .i majetku; b. umo nit na po ádání mandanta kontrolu vedené dokumentace mandantem nebo jím zplnomocn*nými osobami a ...

Mandátní smlouva

Vypovězení této smlouvy mandantem není dotčena povinnost mandanta zaplatit mandatáři smluvenou odměnu po zániku této smlouvy, a to za plnění podle této smlouvy, které bylo výsledkem činnosti mandatáře v době platnosti a účinnosti této smlouvy.

MANDÁTNA ZMLUVA č.

Mandatár sa Zmluvou zaväzuje Mandantovi poskytovať služby spočívajúce v sprostredkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich so sprostredkovaním, a to najmä a) sprostredkovať poradenstvo a spotrebné služby pri vybavovaní poistných nárokov a poistných plnení z poistných zmlúv Mandanta ...

Mandátní smlouva o kontrole práce neschopných zaměstnanců

Mandatář se zavazuje za podmínek této smlouvy provádět kontrolu, zda se zaměstnanec mandanta zdržuje v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržuje rozsah a dobu lékařem povolených vycházek.

MANDÁTNÍ SMLOUVA č.

mandanta k dani z příjmu právnických osob včetně povinných příloh (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha dle nařízení MF + další povinné přílohy) na aktuální tiskopisy MF včetně kopie pro mandanta a kopie pro uložení do sbírky listin obchodního rejstříku.

VZOR Mandátní smlouvy uzav ř ené podle § 566 aû 576 ...

Mandatář podle této smlouvy a na účet mandanta je pověřen vedením následujících agend mandanta: a) personální agenda b) mzdové účetnictví c) organizační a mzdové systémy Č lánek III.