Sputtr.com | Alternative Search Engine

Manifestacije

Plućne manifestacije kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva

Strana 688 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 65, Broj 9 Correspondence to: Goran Plavec, Vojnomedicinska akademija, Klinika za plućne bolesti, Crnotravska 17, 11 040 Beograd, Srbija. +381 63 289 571.

Tokom trodnevne manifestacije, jedinice lokalne samouprave iz ...

Tokom trodnevne manifestacije, jedinice lokalne samouprave iz cijele BiH prezentirat će svoj rad, rezultate, resurse, kompanije, tradiciju i imati priliku da razmijene znanja i iskustva

CLINICAL MANIFESTATIONS OF BRACHIAL NEURALGIA KLINIČKE ...

49 Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip. Vol 18, No. 1, March 2010 Martić et al. SEMINAR UDC 616.833.3-009.7 CLINICAL MANIFESTATIONS OF BRACHIAL NEURALGIA KLINIČKE MANIFESTACIJE BRAHIJALNE NEURALGIJE Vesna Martić 1, Simon Podnar 2, Zita Jovin 3 Abstract: Brachial neuralgia is a rare ...

januar REZ:April sa ispravkama.qxd

sarajevo 2008www.sarajevoarts.ba sadr@aj / contents pozori[ta / theatres koncerti / concerts galerije / galleries kina / cinemas manifestacije/ manifestation

Monografija nova II deo1_235

60 - Prikupljanje, istraživanje, selekciju, pred-laganje i izbor kandidata za Najevropljane godine vrše sledeći organi : Organizacioni odbor mani-festacije, (izborni) Savet manifestacije i Skupština Prve evropske kuće u Beogradu; Skupština Prve evropske kuće bira članove Organizacionog odbora i ...

KAKO PREPOZNATI AKUTNU LEUKEMIJU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

Oralne manifestacije akutnih leukemija su brojne i raznovrsne, bitno utiču na kvalitet života ovih pacijenata ali i na uku-pan terapijski uspeh u lečenju akutnih leukemija.

PERIFERNA NEUROPATIJA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

Rezultati: Kod 21 (35%) bolesnika (15 žena i šest muškaraca) utvrđene su vanzglobne manifestacije. Sindrom karpalnog tunela imalo je osam (13,33%) bolesnika, a kod jednog (1,67%) bolesnika dijagnostikovani su mononeuritis multipleks i sindrom ulnarnog nerva, kod šest (10%) bolesnika reumatoidni ...

Pagetova*bolest*kostiju:*prikaz*slučaja* Paget's Disease of ...

Kliničke manifestacije mogu biti u rasponu od asimptomatičnih do bolnih deformiteta više od jedne kosti. Od PBK najčešće obolijevaju bijelci europskog podrijetla, ali i crnci, no vrlo rijetko žuta rasa.

medicina 2009, Vol. 45, No. 4, p. 389-393 390 http://hrcak ...

U preantibiotskoj eri takve nesvakidašnje manifestacije bile su česte, ali nakon otkrića i primjene antibiotika u kliničkoj prak si vrlo brzo iščezavaju.

Kožne promjene kod bolesnika s dijabetesom u Karlovačkoj ...

Rasprava i zaključak: Naši rezultati slični su rezultatima drugih autora u razvi-jenom dijelu svijeta gdje prevladavaju neinfektološke kožne manifestacije dijabetesa.