Sputtr.com | Alternative Search Engine

Manifestuje

INTRACRANIAL HEMORRHAGE IN A PATIENT SUFFERING FROM SYSTEMIC ...

Zahvaćenost perifernog nervnog sistema se manifestuje polineuropatijom, a centralnog nervnog sistema postojanjem transverzalnog mijelitisa, te hemoragijskim ili ishemijskim moždanim udarom.

HIRURŠKI TRETMAN TEŠKIH OBLIKA AKUTNOG PANKREATITISA

... TREATMENT OF SERIOUS FORMS OF ACUTE PANCREATITIS Ned ad KADRIĆ, Dešo MEŠIĆ, Emir AHMETAŠEVIĆ Univerzitetski Klinički Centar Tuzla, Hirurška klinika, Abdominalna hirurgija, Trnovac bb, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina APSTRAKT Uvod: Kod više od 80% pacijenata akutni pankreatitis se manifestuje ...

RAZVOJ MISLI O ZNA^AJU I POTREBI ZA[TITE BIODIVERZITETA

Imaju}i na umu ~iwenicu da je sada na gotovo celoj Planeti veoma izra`en negativan antropogeni uticaj koji se manifestuje procesima naru{avawa i uni{tavawa prirodnih stani{ta, veoma je verovatno da }e mnoge organske vrste koje su se zadr`ale do danas nestati, a da prethodno ne budu ni otkrivene ...

Hidrokoloidna obloga za kvalitetno previjanje rana sa slabom ...

Hidrokoloidi obloge u kontaktu sa eksudatom iz rane formiraju gel koji se manifestuje u vidu mehura na oblozi. 5. Oblogu zameniti pre nego što gel dođe do

GENU RECEPTORA DLA WITAMINY D ORAZ STĘŻENIA WITAMINY D W ...

autoimmunologiczną o nieznanej etiologii, która manifestuje się zapaleniem stawów z ich następowym uszkodzeniem, a także uszkodzeniem innych narządów [1].

IMIDŽING DEMENCIJA IMAGING OF DEMENTIAS

Jakob Krojcfeltova prionska bolest se manifestuje lezijama strijatuma, talamusa, korteksa i periventrikularne bele mase uz brzu progresiju kortikalne i subkortikalne atrofije.

Analiza stepena ezofagitisa, hromendoskopskog i histološkog ...

Većina bolesnika sa GERB klinički se manifestuje blagim ili umerenim stepenom bolesti. Poslednjih godina u gastroenterološkoj literaturi pomi-nje se termin neerozivne refluksne bolesti - NERB za bolesni-ke sa simptomatskim GERB koji nemaju makroskopske pro-mene sluznice tokom proksimalne endoskopije.

Ovo je vreme komunikacija. Visoka tehnologija

Ovo je vreme komunikacija. Visoka tehnologija je omogućila prenos svih energetskih oblika. Od onih jednostavnih, dostupnih pojedincu, do onih globalnih, kojima se manifestuje sveopšta pripadnost ljudskoj zajednici.

UTICAJ POJAVE I INTENZITETA VAZOSPAZMA NA ISHOD KOD ...

Više od 95% svih intrakranijalnih aneurizmi su asimptomatske dok se mali broj njih klinički manifestuje različitim simptomima i znacima (glavoboljom, vrtogla-vicom, poremećajima vida, ataksijom, poremećajima funkcije kranijalnih nerava i slično).

Modaliteti lečenja vezikoureternog refluksa kod dece

Uvod Vezikoureterni refluks (VUR) nastaje usled disfunkcije valvulnog mehanizma vezikoureternog spoja i manifestuje se vraćanjem urina iz mokraćne bešike u ureter 1-3.