Sputtr.com | Alternative Search Engine

Manqanas

mSvidobiani mosaxleoba cecxlis xazze

TbilisSi Casvla gvindoda. swored am dros dagvmbombes. sofel eredvTan miaxlovebisas bombi Cven win mimaval manqanas daeca. manqanaSi mjdomi oTxi adamiani gardaicvala. manqanidan vxedavdiT, rogor ibombeboda saxlebi sofel eredvSi. samxreT oseTis qarTuli soflis macxovrebeli qalbatoni aRwers rusuli mxaris mier 8 ...

ZiriTadi miRwevebi

... damkvirveblisa d aukukavSiris funqciebi eqneba, radganac Turqul arasamTavrobo organizaciebs naklebad sWirdeba treningi da swavleba. janmrTeloba da usafrTxoeba: Cven Zalze vwuxvarT am kvartalSi azerbaijanSi milsadenis muSis daRupvis gamo. 36 wlis azerbaijaneli erovnebis muSa milsa da SesaduRebel manqanas ...

mSvidobiani mosaxleoba cecxlis xazze

Cven vcdilobdiT iqauroba SemovliTi gzebiT dagvetovebina… yvela mxridan srola ismoda. ar vicodi Cemi gogona rogor damecva da ubralod sakuTari taniT vefarebodi. sxvebic ase faravdnen sakuTar Svilebs. rodesac gadavlaxeT xeoba da CavaRwieT sofel (m)ereTSi , Cvens win mimaval manqanas Wurvi moxvda da ...

xan sers vamwvaneb, xan sityvas vrandav, xan momatarebs cxra ...

„Christmass in Washington"-imdenad ganTqmuli dResaswau-lia, imdenad garTulni arian misi aRniSvniT, rom warmoid-gineT, CemTvisac ver moicales. xumroba iqiT iyos da, karga gvarianad cioda iq... yovel stumrobaze vaSington-Si raRac ucnauri gancda meuf-leba: manqanas quCaSi vtoveb da sul fexiT vurben mTlad ...

untitled [www.bunebaprint.ge]

a) b) g) d) e) v) iciT Tu ara, rom... milionobiT wlis ganmavlobaSi cocxali organizmebis Jangvis da xrwnis Sedegad dedamiwis wiaRSi navTobi warmoiqmneba. benzini, navTi, dizeli navTobis gadamuSavebis Sedegad miRebuli pro-duqtebia. manqanas saw-vavis wvisas gamoy-ofili energia gadaaadgilebs. wva.

sazogadoeba ''bilikis'' zafxuli

... ra Tqma unda arc iSxani mogvivlia paraklisis da panaSvi-dis gadaxdis gareSe. wamosvlamde cota wavixemseT, taZris `mepa-trone~ TurqTan erTad samaxsov-ro fotoebic gadaviReT da gezi oTxTasken aviReT. samwuxarod Cveni gegmebi cota Seicvala. tao-klarjeT-Si Zalian rTulad savali gze-bia da manqanas raRac ...

ocnebis manqana

... gamoiyureboda: `doqtori tanstaaflis ocnebis manqana~. - yvelas xom Tavisi ocneba aqvs, ara? saqme is aris, rom aravin icis rogor aixdinos es ocneba, ase ar aris? doqtori tanstaafli Tavisi sityvebis dasturis niSnad gamudmebiT Tavs iqnevda. jonaTanic usityvod ahyva mas. _ ase rom, ixdi fuls, qoqav manqanas ...

irma loria nino qemokliZe

... swra fi mdinaris wylis meqanikur energias an buneb rivi airis, navTobis da qvanaxSiris wviT gamoyofil siTbur energias. birTvuli energia atomis birTvis Semadgeneli nawilake-bis urTierTqmedebis energiaa. energiis gardaqmna benzini qimiur energias Seicavs, magram avzSi moTavsebuli benzini TavisTavad manqanas ...

lamazi cremlebi

sportul manqanas giyidio. es iyo mama, cixidan mirekavda. mas erTa derTxel vesaubre, Tan ise, rom ar vicodi, vin iyo. ukve xuTi welia, manqanas velodebi... vxumrob, ra

Intro duct Ion

gadaiyvaneT zmnebi present perfect droSi: mama manqanas akeTebs. mamas manqana gaukeTebia. 1. skoti vaSingtonSi gatarebul droze saubrobs. _____ 2.