Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mapanuring

DOMAIN: ARTS & HUMANITIES (AH)

CAL Kom 1 Kasanayan sa Komunikasyon Paglinang sa kakayahang magpahayag sa wikang 3 Wala Filipino na nakatuon sa mabisa at mapanuring pagbasa, pakikinig at pagsulat.

MAKABAYAN

1 M AKABA YAN DESKR IPSYO N A ng SM E M idub ua s ik kk ika aa a sb a,y a tS o y K n ia nu gn iln t Pua g ray a a nb; t t i aH En he du ao ub ng ku aa ro a ns n p yag ioy t n am P,s ag K a na a g Ps s

4 Dulaan at Jose Rizal

Maaaring tumayo para sa isang mambabasa na titingin sa nobela hindi lamang bilang naratibo, kundi bilang pagsusuri sa lipunan, na kasaysayan at pagsusuri din ang nobela ng mga institusyong kabilang sa mapanuring imbentaryo ng lipunang Pilipino ni Rizal. 2 At isa sa mga institusyong panlipunang ito ang ...

Tungkol Saan ang Modyul Na Ito?

Kasama sa sanaysay ang mga sulating pahayagan, artikulo, natatanging pilak o lathalain, tesis, disertasyon, talumpati, mapanuring pampanitikan, at akdang pananaliksik. ♦ Ang sanaysay ay maaaring pormal at pamilyar o personal. ♦ Ang anyong pormal ay maimpormasyon, ang salitang ginagamit ay pinipili, ang ...

Modyul 13 Paglalapat ng mga Batayang Kaalaman at Kasanayan sa ...

1 Modyul 13 Paglalapat ng mga Batayang Kaalaman at Kasanayan sa Mapanuring Pagbasa/ Pag-unawa sa Isang Genre ng Panitikan I. Tungkol saan ang modyul na ito?

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit III Modyul Blg. 14

... ito, inaasahang matutuhan mo an g mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga: A. Naipaliliwanang ang kahulugan at kahalagahan ng pagtitimpi B. Napatutunayang ang taong may pagtitimpi ay may kakayahang mapigil ang sarili sa masasamang hilig C. Naipapakita na ang pagtitimpi ay nangangailangan ng mapanuring ...

MA KAB AY AN (SIBIKA AT KULTURA HEOGRAPIYA/KASAYSAYAN/SIBI KA)

... ng pagmamahal sa bayan at pagmamalaki sa mga pambansang pagkakakilanlan, at mga karapatan at tungkuling dapat gampanan; may positibong saloobin at pagpapahalagang nakatutulong sa pag-aangkop sa nagbabagong panahon; may kakayahan sa pangangasiwa sa kapaligiran, kasanayan sa masusi at mapanuring pag ...

Programang Pamantayan:

1 Programang Pamantayan: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto at isyu kaugnay ng kasaysayan, ekonomiks at iba pang disiplinang panlipunan gamit ang mga kasanayan sa pananaliksik, pagsisiyasat , mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya ,pagkamalikhain, likas-kayang paggamit ...

BASIC EDUCATION CURRICULUM MAKABAYAN

nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki bilang mamamayang Pilipino at ang sa pamayanang global; nagkakaroon ng kasanayan sa mapanuring pag-iisip at

MA KAB AY AN (MUSI KA)

51 MGA INAASAHANG BUNGA MUS I KA MITHIIN: Nalilinang ang kamalayan, kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga sangkap ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal; naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na ...