Sputtr.com | Alternative Search Engine

Matebiti

ganacxadis forma gaweuli xarjebis anazRaurebisTvis proeqti OSRO ...

damadasturebeli da matebiTi informacia. mag. SesafuTi masala, miRebuli momsaxurebis amsaxveli invoisebi da a.S. 3nabiji im SemTxvevaSi, Tu FAO misaRebad ...

tonziliti, tonzileqtomia da adenotomia

matebiTi medikamentebis gamoyenebis sakiTxze. am preparatebs Soris gamovyofT adgilobriv saa-nesTezio saSualebebs,romlebic gamoiyeneba ope-raciis wina periodSi da ...

53 66 99 130 163 181

matebiTi mniSvneloba SesZinos Sefasebis zRvars Semdegi pirobis meSveobiT: saxel-mwifos mier ganxorcielebuli Sefasebis miRebamde sasamarTlo Seamowmebs, yvela

2006 konfliqturi zonebi

matebiTi berketia ruseTisaTvis. msgavsi raRaceebi ruseTis xelisufle-bas araerTxel gaukeTebia. maT Soris welsac ramdenimejer Seecada, xalxi da xelisufleba erTmaneTisagan ...