Sputtr.com | Alternative Search Engine

Matemati

„Matemati*ki principi filozofije prirode" Isaka Njutna

Matemati*ki principi filozofije prirode" Isaka Njutna 5. jula 1687. godine je prvi put na latinskom jeziku objavljeno najzna*ajnije delo Isaka Njutna: „Matemati*ki principi filozofije prirode" ("Philosophiae Naturalis Principia Mathematica").

R.CRIADO, M.ROMANCE Departamentode Matem´atica Aplicada ...

H.MANCINI andW.GONZALEZ-VI Departamentode F´ısicay Matem´atica Aplicada, Universidadde Navarra, C/Irunlarreas/n 31008 Pamplona (Navarra), Spain.

UNCONDITIONAL BASES IN TENSOR PRODUCTS OF HILBERT SPACES

UNCONDITIONAL BASES IN TENSOR PRODUCTS OF HILBERT SPACES DAVID P ´ EREZ-GARC ´ IAANDIGNACIOVILLANUEVA Abstract We prove that a tensor norm (definedontensor products of Hilbertspaces) is the Hilbert-Schmidtnormifand only if' 2 ··· ' 2, endowed with the norm, has an unconditional basis.

OPĆI PODACI

OPĆI PODACI Ime i prezime FEHIM KORAĆ Zvanje DOCENT Ustanova Prirodno*matematički fakultet e*mail adresa fkorac@pmf.unsa. ba ; fkorac@bih.net.ba BIOGRAFIJA LIČNI PODACI Adresa: Prirodno*matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33*35, 71 000 Sarajevo Telefon: +387 33 279 911 OBRAZOVANJE ...

mATEMATI^ESKIJANALIZ

kafedra«matemati^eskoemodelirowanie» prof. p. l. iwankow matemati^eskijanaliz konspektlekcij dlqstudentow 1-gokursa 1-gosemestra wsehspecialxnostej iu, rl, bmt (krome iu 9) lekciq1. wwedeniewkurs. |lementylogiki. wyskazywaniqipredikaty, operaciinadnimi. kwantory. postroenieotricaniqslovnogo ...

Empirijska antimikrobna terapija vanbolni~kih infekcija mokra ...

Infektolo{kiglasnik 30:2, 53-57 (2010) Croatian Journal of Infection30:2, 53-57 (2010) Redni broj ~lanka: 662 ISSN 1331-2820 UDK 616.617-002-085 Empirijska antimikrobna terapija vanbolni~kih infekcija mokra}nog sustava - upotreba matemati~kog modela u izboru racionalne terapije Vesna MA\ARI] 1 ...

Disertacija - SVEU ˇ CILI ˇ STE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO ...

SVEU ˇ CILI ˇ STE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO–MATEMATI ˇ CKI FAKULTET MATEMATI ˇ CKI ODJEL Vedran ˇ Sego Two-sided hyperbolic singular value

MATEMATI CKEMETODEFIZIKE 1 i 2

PREDGOVOR Ovosubilješkezapripremuispita, kolegijammf1 i mmf2 kojedr iprofesor Sunko. Odluÿcio sam digitaliziratisvojepripreme, izmeninepoznatograzloga-vrlovjerojatnojernisamimao ništapametnogazaraditi, alisamimaovremena.

UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATI ˇ CKI FAKULTET ...

UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATI ˇ CKI FAKULTET DEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU Ivana Mani´c Mathematical Models for Estimation of Operational Risk

SIMPOZIUM PO DIFERENCIJALNI RAVENKI - OHRID, MAKEDONIJA

vreme, od strana na poznatite matemati~ari A. Beraducci, D.Dikranjan, K. Ciesielski i . J.Pelant. Pri prou~uvaweto za ovie klasi prirodno se pojavuva idejata za