Sputtr.com | Alternative Search Engine

Matematikuri

qarTuli ena da logika

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti i. vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis instituti samecniero-saganmanaTleblo Jurnali qarTuli ena da ...

FIFTH CONGRESS

sponsorebi: saqarTvelos erovnuli samecniero fondi akaki wereTlis quTaisis saxelmwifo universiteti baTumis SoTa rusTavelis saxelobis saxelmwifo universiteti ...

garda amisa, yvelaze mniSvnelovania maTematikuri teqstis ...

- 3-- 4-maTematikis maswavleblis mecxre da meaTe mcnebani: ara auwyo mowafesa Sensa saidumlo mecnierebisa mzamzareu-lad, aramed Tavad mowafeman gamoicnos saidumlo igi ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti . i. vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis instituti . samecniero-saganmanaTleblo Jurnali

saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidenti

saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidenti 2007 wels saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidenti akademikosi Tamaz gamyreliZe monawileobda ...

albaTobis Teoriisa da maTematikuri statistikis elementebi

saxelmZRvaneloSi gadmocemulia aRweriTi statistikis, albaTobis Teoriisa da daskvniTi statistikis mniSvnelovani sakiTxebi. Teoriuli masalis gadmocemasTan erTad ...

II nawili

2 guram gogiSvili, Teimuraz vefxvaZe, ia mebonia, lamara qurCiSvili maTematika II nawili III klasis saxelmZRvanelo gamomcemloba inteleqti Tbilisi 2011 Guram ...

(EC GHHD), European Centre Geodynamical Hazards of High Dams

(EC GHHD), European Centre Geodynamical Hazards of High Dams COUNCIL OF EUROPE EUR-OPA MAJOR HAZARD AGREEMENT EUROPEAN CENTRE GEODYNAMICAL HAZARDS OF HIGH DAMS ...

Tbilisis ivane javaxiSvilis sax

1 ivane javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universiteti F zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti f i z i k i s m i m a r T u l e b a 2008-209 saswavlo ...

guram gogiSvili , Teimuraz vefxvaZe , ia mebonia , lamara qurCiSvili

rCevebi wigniT sargeblobisTvis ..... 6 gameoreba, milionze meti ricxvebi 1 1. gavixsenoT naturaluri ...