Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mbajtjes

PASQYRE E MBAJTJES

{ EMBED Word.Picture.8 } PASQYRE E MBAJTJES NE BURIM DHE PAGIMIT TE TATIMIT [3] Nr. Rregjistrimit të Punëdhënësit [4] Emri i Punëdhënësit [5] Adresa e Punëdhënësit Telefon [6] Emri i Personit të Kontaktit Telefon [7] Vendos 'X' në kutinë e duhur nëse nuk po dorëzoni për herë të ...

VROJTIM NË TERREN "Identifikimi i mundësive ekzistuese për ...

1 VROJTIM NË TERREN "Identifikimi i mundësive ekzistuese për formim profesional për emigrantët që kthehen në Shqipëri: mangësi dhe rekomandime" Dhjetor 2008

DEKLARATA UNIVERSALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT HYRJE

Më 10 dhjetor të vitit 1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nxori dhe shpalli Deklaratën Universale pё. r të Drejtat e Njeriut, tekstin e plotë të së cilës po e

PASQYRË E MBAJTJES NË BURIM DHE PAGIMIT TË TATIMIT

Udhëzim rreth plotësimit të Pasqyrës së Mbajtjes në Burim dhe Pagimit të Tatimit (Kjo pasqyrë plotësohet e dorëzohet në një bankë të autorizuar cdo muaj nga punëdhënësi por nëse punëdhënësi dëshiron të transferojë tatimin e mbajtur në burim më shpesh se një herë në ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Neni 7 Të drejtat dhe detyrimet e agjentit të mbajtjes së tatimit 1. Me përjashtim të rastit kur ligji e përcakton ndryshe, agjenti i mbajtjes së tatimit ka të njëjtat të drejta dhe detyrime me një tatimpagues.

LIGJ Nr.7425, datë 14.11.1990

Neni 9 Ministritë dhe institucionet e tjera qendrore drejtojnë kontabilitetin e degëve e të sektorëve që mbulojnë dhe caktojnë: a) Sistemet, metodat dhe format konkrete të mbajtjes së kontabilitetit.

Sigurim i Papunësisë - Informacion për kërkuesit e ...

Njoftim i rëndësishëm për mundësinë e mbajtjes së tatimit para pagesës ..... 16

FORMULARI I DEKLARIMIT VJETORË DHE PAGESËS PËR TATIMIN NË ...

Bashkëngjit kopjet e certifikatave të mbajtjes në burim të lëshuara nga qiramarrësit jo individual. Kutia [37] Vendos shumën e tatimit mbi fitoret në lotari të mbajtur në burim nga organizatorët e lotarisë.

UNIVERSITETI I PRISHTINËS

... i gjeni vetëm në www.fshab.org këndin për Fakultetin Juridik . Në hapësirat e fakultetit nuk do të ketë asnjë shpallje të gjitha do t'i gjeni në ueb faqe. 3. 31.07.2010 ora 10.00 Mbajtja e provimit pranues  Edhe pse në konkursin e shpallur në mjetet e informimit figuron data e mbajtjes së ...

Fakulteti Filologjik Programi i Studimit: Gjuhë dhe Letërsi ...

Viti Akademik 2010-2011 Orari i Ligjëratave dhe Ushtrimeve. Emri i lëndës Ligjerata (L) Ushtrime (U) Koha e mbajtjes së ligjëratave Koha e mbajtjes së ushtrimeve Salla Morfologjia e gjuhës angleze Arburim ISENI (L) E hënë 09:30-11:00 GR I 7 Arburim ISENI (L) E hënë 11:00-12:30 GR II 7 ...