Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mbrojtje

Ligji per mbrojtje nga zjarri-anglisht

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT _____ Law No. 02/L-41 ON FIRE PROTECTION The ...

Ligji per mbrojtje nga zjarri-shqip

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT _____ Ligji Nr. 02/L-41 PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI ...

SI TË KËRKOJMË MBROJTJE NGA DHUNA NË FAMILJE:

PËRMBAJTJE Hyrje.....6 Falenderime.....8 Çfarë është dhuna në familje ...

KOSOVO PROPERTY AGENCY

K OSOVO P ROPERTY A GENCY A GJENCIA K OSOVARE E P RONËS · K OSOVSKA A GENCIJA ZA I MOVINU Nazim Gafurri 1 (ex-Miladin Popović) · Prishtinë/Priština Tel +381 (0)38 249 918 · Fax +381 (0)38 249 919 www.kpaonline.org · mailbox@kpaonline.org NË MBROJTJE TË PRONËS PRIVATE - PROTECTING ...

(Microsoft Word - 1. SHQIP LEKT Ligji p\353r mbrojtje nga ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 10 GUSHT 2011, PRISHTINË (Microsoft Word - 1. SHQIP LEKT Ligji p\353r mbrojtje nga zjarri.doc)

RREGULLORE PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI DHE FATKEQËSITË E TJERA

Aftësimi i pjesëtarëve për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë e zjarrit dhe nga fatkeqësitë e tjera, për kryerjen e detyrave nga ky lëmë përfshin aftësimin themelor dhe plotësues: • aftësimi themelor i pjesëtarëve për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë e zjarrit dhe nga ...

CATALOGUE KATALOG

reparti me tegel drejtvizor dhe reparti për mbrojtje antikorrozive – izolimi), si dhe ndërtesës administrative, sipërfaqja e përgjithshme afariste e mbuluar është 52,029 m², ndërsa sipërfaqja e

LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

(c) Parimi i ruajtjes së rajoneve të mbrojtura dhe burimeve natyrore me vlerë Individëdëve, ndermarrjeve dhe autoriteteteve publike do tu kërkohet të ndalojnë aktivitetete që pa-arsyeshmëri rezikojnë biodiversitetin e Kosovës, pejsazheve edhe rajoneve nën mbrojtje.

Prgjegjs n Sektorin e Administrimit t Programeve, pran ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AUTORITETI I KONKURRENCËS DREJTORIA E BURIMEVE NJEREZORE, SHERBIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT Prgjegjs n Sektorin e Administrimit t Programeve, pran Drejtoris s Teknologjis s Informacionit

PL ANI PLANI I

2 HYRJE Baza ligjore e Planit: Hartimi i Projektit "Plani i mbrojtjes nga zjarri për territorin e komunës së Prishtinës" del nga: a. Ligji për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, b.