Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mbrojtjen

Ligji per mbrojtjen e ajrit nga ndotja-anglisht

in Kosovo UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT _____ Law No.2004/30 ON AIR PROTECTION Assembly of ...

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MEDITERRANEAN SEA ...

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MEDITERRANEAN SEA AGAINST POLLUTION (1976) and PROTOCOLS (1980, 1982) ENTERED INTO FORCE: 12 February 1978 The Contracting Parties, Conscious of the economic, social, health and cultural value of the marine environment of the Mediterranean Sea area, Fully ...

The State of Water in Kosovo

120 © Agjencia e Kosoves per Mbrojtjen e Mjedisit Raport 4 This report was prepared by: Ministry of Environment and Spatial Planning Kosovo Environmental Protection Agency Këshilli Redaktues MSc.

PËR MBROJTJEN E KONSUMATORËVE

Microsoft Word - T-teksti i amenduar-Ligji për mbrojtjen e konsumatorve-shqip.doc

LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT Kuvendi i Kosovës, Në mbështetje të Rregullores nr.2001/9 ...

QENDRA PER MBROJTJEN E TE DREJTAVE

qendra per mbrojtjen e te drejtave te femijeve ne shqiperi grupi shqiptar per te drejtat e njeriut komiteti shqiptar i helsinkit qendra e aleances gjinore per zhvillim qendra per popullsine dhe zhvillimin shoqata kristiane e grave shqiptare unioni "amaro drom" tiranë, 1 dhjetor 2006 deklaratË ...

Integrated Ecosystem Management of Prespa Lakes Basin in ...

Hapii pare në hartimin e e nje plani masash per të drejtuar në zbatimin e ligjit ështe ndarja midis Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave dhe Agjensisë së Mjedisit, si zbatuese e ligjit. Law on " Environmental Protection" Ligji " Për Mbrojtjen e Mjedisit"

PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT _____ Ligji Nr. 02/L-41 PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI Kuvendi i Kosovës, Në mbështetje të Kreut 5.1.

Manuali për Inspektorët e Mbrojtjes së Mjedisit në Shqipëri

Ligji per mbrojtjen e liqeneve nderkufitare nr. 9103, dt. 10.07.2003 Ky ligj synon mbrojtjen e gjendjes natyrore të liqeneve ndërkufitare, garantimin e kushteve të përshtatshme për zhvillimin e jetës dhe të ekosistemeve në to, duke nxitur zhvillimin e veprimtarive të dobishme, në përputhje ...

Kosovo leaflet -final

Prioritetet afatmesme janÏ: •themelimi i bashkÏpunimit nÏ mes tÏ Koalicionit tÏ KonventÏs sÏ Aarhusit dhe MMPH-sÏ, me anÏ tÏ takimeve mujore mbi ligjin pÏr mbrojtjen e mjedisit; dhe •tÏ punuarit ngushtÏ me autoritetet lokale nÏ projektet specifike tÏ pjesÏmarrjes sÏ publikut.