Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mcenareuli

arteriuli hipertenzia

... mdgradi hipertenziis mizezebi. gazomvis araswori meTodi sufris marilis gadaWarbebiT miReba medikamentebi • araadeqvaturi dozireba • medikamentebis urTierTqmedeba (mag. arasteroiduli anTebis sawinaaRmdego preparatebi, akrZaluli preparatebi, simpaTomimetikebi, oraluri kontraceptivebi) • mcenareuli ...

fiziologiisa da eqsperimentuli

4) `axali mcenareuli preparatis – sinufor tes gamoyeneba cxviris Rrus da danamati wiaRebis qronikuli anTebis samkurnalod~ (TanaavtorobiT; espanuri Jurnali `Terapiuli gamoyeneba da riski~,

buneba5 maia bliaZe rusudan axvlediani daviT kereseliZe ...

4. bunebrivia masala, romelic mcenareuli an cxoveluri warmoSobisaa, an miwis wiaRSi moipoveba. xelovnuria masala, romelsac adamiani qmnis da maT Sesaqmnelad bunebriv masalas

biniamin neTaniahu: arsebul pirobebSi es yvelaze saukeTeso ...

Tbilisis sinagogis orive darbazi (qveda da zeda) interieri, kibis ujredis da Sesasv-lelis kedlebi da Weri mTlianad moxatulia. naxatis Tematikaa mcenareuli motivebi, or-namenti da orderuli variaciebi. ferTa me-tyvelebaSi sWarbobs moyavisfro da mooqru-li zedapirebi, aqa-iq cisferis monawileobiT da ...

PROCEETINGS OF II INTERNATIONAL CONGRESS OF CAUCASOLOGISTS ...

calkeul SemTxvevebSi igi mcenareuli nayofis zogad sa xelwodebadac gamouyenebia enas, magaliTad, iseT sityveb Sic, rogoricaa dialeqtebSi Rerw´il-ÄeC “qacvi” (Sdr. lit.

aRdgenis marTvis auditi

sura Ti 10. gasxvisebis zolis saboloo aRdgena KP 30-ze KP-17- ze aRdgenebi mTlianad aris dasrulebuli. mcenareuli safaris aRdgena mimdinareobs bunebrivad da intensiurad, rac niadagis zeda nayofieri fenis kargi dasawyobebis Sedegia. es teritoria ZiriTadad, sasoflo-sameurneo kulturebisTvis da saZovrebadaa ...

biologiis ganyofileba

centris egidiT Catarebul saerTaSoriso konfe-renciaSi `mcenareuli da mikrobuli fermentebi: gamoyofa, daxasiaTeba da bioteqnologiuri gamo-yeneba" (q.Tbilisi), sloveniis me-3 kongresis `kve-bis produqtebis warmoeba - kveba - janmrTeli momxmarebeli~ (slovenia) muSaobaSi, evropis kul-turuli koleqciebis ...

ioddeficitida ioddeficiti

... iodiadamianisorganizmSi arwarmoiqmneba I I I I iodi adamianis organizmSi ar warmoiqmneba. iodi adamianis organizmSi ar warmoiqmneba. igixvdeba: igixvdeba: I I I I igi xvdeba: igi xvdeba: cxovelurisakvebidan-57%-57% I I I I cxoveluri sakvebidan-57%-57% mcenareulisakvebidan-33%-33% I I I I mcenareuli sakvebidan-33%-33% wylidan ...

bunebrivi resursebiT sargeblobisaTvis mosakreblebis Sesaxeb

bunebrivi resursebiT sargeblobisaTvis mosakrebeli gadaixdeba yovelTviurad saangariSos momdevno Tvis 15 ricxvamde, garda Semdegi bunebrivi resursiT sargeblobisaTvis: a) tyis fondis zezeuli xeebis merqnuli resursebiT, mcenareuli resursebiT, maTi cxovelqmedebis produqtebiT, nawilebiTa da derivatebiT (maT ...

fasebis katalogi ji.marti centrali: vagzlis moedani #2. - l 2 ...

mcenareuli naRebi - 1l nuTela - 200gr Txili - 200gr Saqris fxvnils da kakaos kargad avurevT erTmaneTSi, davumatebT nu Telas da winaswar kargad gaTqvefil