Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mcxeta

bunebrivi gazis gamanawilebeli kompaniebis

Sps ~qarTligazi~ - q. mcxeTa, vaJa fSavelas # 1 52. Sps ~di-vi-es~ - q. rusTavi, XXI mikr./r-ni 2-14 53. Sps `gasko~ - q. senaki; 54. Sps `akriani - 2006~ ...

sastumroebi saqarTveloSi HOTELS IN GEORGIA

Tbilisi The city of Tbiliisi aWaris ar Adjar AR guria Guria imereTi Imereti kaxeTi Kakheti mcxeTa-mTianeTi Mtskheta-Mtianet i r a W a-le Cx u m i da q ve m o s va n eTi Racha-Lechkhumi & Kvemo Svaneti samegrelo-zemo svaneTi Samegrelo & Zemo Svaneti samcxe-javaxeTi Samtskhe-Javakhe ti qvemo qarTli Kvemo Kartli Sida qarTli Shida Kartli sul ...

saqarTvelos generaluri prokuraturis

saqarTvelos generaluri prokuratura adamianis uflebaTa dacvis sammarTvelo I. sasamarTloSi warmarTuli saqmeebi 1. 2006 wlis 3 agvistos mcxeTa-mTianeTis saolqo prokuraturaSi daiwyo winaswari gamoZieba sisxlis samarTlis #8706831 saqmeze axalgoris saSualo skolis aRsazrdelebis levan kodJakovisa da ...

s a q a r T v e l o

... muxrani, mcxeTa (GE) mcenaris jiSis gvari da saxeoba qarTulad da laTinurad: rbili xorbali Triticum aestivum L. mcenaris axali jiSis dasaxeleba: ...

mcxeTis municipalitetis ekonomikuri ganviTarebis gegma

... sazogadoe-baze damyarebuli ekonomikuri ganviTarebis saxelmZRvanelo. mcxeTis municipalitetis xedva 5 wlis Semdeg mcxeTa iqneba ganviTarebuli infrastruqturiT, ...

mcxeTa _ mTianeTi

I. zogadi mimoxilva 1. teritoriis farTobi mcxeTa-mTianeTis teritoriis farTobi 6.8 aTasi kv.km-ia, rac saqarTvelos mTliani teritoriis 9.2%-s Seadgens. regions esazRvreba Tbilisi, kaxeTi da Sida qarTli. mcxeTa-mTianeTs saxelmwifo sazRvari aqvs ruseTis federaciasTan.

Sps"DISCOVER GEORGIA"

12 turi#4 turi#4 xevi_ xevsureTi xevi_ xevsureTi • programa (mokled) : • programa (mokled) : _Tbilisi-mcxeTa_ _Tbilisi-mcxeTa_ Tbilisi Tbilisi _xevi: _xevi: ...

informacia - atmosferuli haeris damabinZurebeli stacionaruli ...

1,445 0,959 0,486 1,9 mcxeTa-mTianeTi 10,556 9,631 0,925 3,7 kaxeTi 0,411 0,228 0,184 0,7 guria 0,735 0,490 0,245 1,0 raWa 0,033 _ 0,033 0,1 samegrelo 2,868 1,904 0,964 3,8 svaneTi 0,055 ...

biuletini 8 2008

... qarTli 1055 438 336,0 139.5-58.5 qvemo qarTli 555 343 109,3 67.6-38.2 guria 341 210 244,8 150.8-38.4 samcxe_javaxeTi 137 72 65,7 34.5-47.4 mcxeTa_ mTianeTi 113 86 90,8 69.1-23.9 raWa-leCxumi 50 49 101,8 99.8-2 sul 8315 4910 188,9 111.6-41 csrili 3. sul posteqspoziciuri mkurnaloba ...

bunebrivi gazis transportirebis da ganawilebis licenziatebi I.

Sps `sokar jorjia gazi – qarTli~ - q. mcxeTa, vaJa fSavelas #1 36. Sps ~di-vi-es~ - q. rusTavi, XXI mikr./r-ni 2-14 37. Sps `gasko~ - q. senaki . 38.