Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mechanizmie

LIST OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF PHARMACEUTICAL RESEARCH ...

Radzikowski, J. Wietrzyk, G. Grynkiewicz, A. Opolski: „Genisteina - izoflawonoid soi o zroznicowanym mechanizmie dzialania - implikacje kliniczne w lecznictwie i prewencji chorob nowotworowych"; Postepy Hig. Med. Dosw., 58, 128 (2004) III.

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS

w mechanizmie zgięcia lub wyprostu [22, 23]. Rzadko mogą występować izolowane złamania dotyczące trzonów kręgów [22, 24]. Złamania kręgosłupa występują u 16% chorych [8].

Multilink Automix - English

zło˝onych o podwójnym mechanizmie polimeryzacji Samowytrawiajàcy, chemoutwardzalny Primer – Self-curing resin-based dental luting material

Dehydroepiandrosteron (DHEA) w mechanizmach stresu i depresji

Hipoteza glikokortykoidowa kluczową rolę w mechanizmie depresji przypisuje podatności wynikającej z pierwotnego osłabienia wydolności regulacyjnej osi LPPN uwarunkowanej genetycznie, lub nabytej pod wpływem stresu [11].

VOL. 1/NR 1(1)/2010

J. Jaracz depresyjne o podwójnym mechanizmie działania, takie jak leki trójpierścieniowe i leki nowej generacji (wenlafaksyna, milnacipran, duloksetyna, mirtazapina), wykazują sil

Stężenia C-peptydu w surowicy kobiet z rozpoznanym ...

Dziś - dzięki licznym bada-niom - wydaje się, że C-peptyd jest cząsteczką o wielokie-runkowym i złożonym mechanizmie działania. Odkrycia ostat-niego dziesięciolecia wykazały zarówno fizjologiczną, jak i ochronną rolę białka C w przypadku chorych na cukrzycę insulinozależną typu 1 ...

Elektrolity ceramiczne Ce

Wszechstronna wiedza o tym mechanizmie pozwoli*aby na podj*cie efektywnych dzia*a* zmniejszaj*cych opisane wy*ej straty energetyczne. Pomimo licznych prac na temat elektrody tlenowej w *rodowisku sta*ego elektrolitu tlenkowe-go, które ukazuj* si* od dziesi*tków lat w literaturze [17-19], proces ten ci ...

PostŒpowanie w spastycznoúci

ODPOWIEDNIE LECZENIE Edukacja Bardzo istotne jest, aby osoba chora i jej opiekunowie poinformowani byli o mechanizmie powstawania spastycznoúci.

Załą - Warunki uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcie w ...

Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2011/Z Prezesa ARR z dnia 22 czerwca 2011 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw

Testy czynnościowe tarczycy, przeciwciała przeciwtarczycowe ...

Warto przypomnieć fakt, że zarówno sekrecja hormonu ty-reotropowego (TSH), jak i PRL dokonuje się w mechanizmie stymulującego oddziaływania wspólnego dla nich podwzgórzowego czynnika uwalniania, jakim jest hormon uwalniający tyreotropinę - TRH (ang. thyroid releasing hormon) [8, 13].