Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mefisagan

2010 wlis erTiani erovnuli sagamocdo programa

SoTa rusTaveli _ `vefxistyaosani~: `dasawyisi~, `ambavi rostevan arabTa mefisa~, `rostevan mefisagan da avTandilisagan nadiroba~, `naxva arabTa mefisagan mis ymisa vefxistyaosnisa~, `TinaTinisagan avTandilis gagzavna mis ymis saZebrad~, `ambavi avTandilisa, asmaTs rom eubnebis qvabSigan~, `Seyra tarielisa da ...

qarTuli ena da literatura VI - vaxtan rodonaia nino ...

naxva arabTa mefisagan mis ymisa vefxistyaosnisa, TinaTinisagan avTandilis gagzavna mis ymis saZebrad _ SoTa rusTavelis; ukan midevnebuli lampari,

nino gordelaZe gvanca Cxenkeli qarTuli

rostevan mefisagan da avTandilisagan nadiroba, naxva arabTa mefisagan mis ymisa vefxistyaosnisa 188 vefxistyaosnis aforizmebi 192 homerosis `odisea~ SemecnebiTi xasiaTis teqsti (zurab kiknaZe, Tamaz Cxenkeli) 198

saqarTvelos Tavdacvis saministro

... qarTvelebi Tvals adevnebdnen Crdilo kavkasieli mTavrebis moskovTan urTierTobis dawyebas da am saqmeSi xelsac uwyobdnen. kavkasiaSi da maxlobel aRmosavleTSi mesame Zalis, Tanac marTlmadidebeli qristianulis gamoCena, maTi varaudiT, gaadvilebda yizilbaSebTan da osmalebTan brZolas. albaT, qarTlis mefisagan ...

ganTqumulad gamoCnda yovelTa mefeTa qarTlisaTa* - m.

berZenTad A. mefisa] mefisagan C, mefis M] _ A. 4-5 da, romeli ... yav _ C. da _ MQm. viTxove Am. 5 Cuen _ A. yav _ MQm. 6 ese _ C. leon _ A. anTipatriksa CAM, anTÂptsa Q, anTipatriaksa m.

6) monRolebma gadasaxadi ar daakisres:

... darTes iq eklesia aego"- romel mefes gulisxmobda oqros urdos yaeni egviptis sulTnisadmi mimarTul am werilSi? a)laSa-giorgis b)giorgi brwyinvales g)daviT ulus d) daviT aRmaSenebels mTavarepiskoposi iyo miqael da man miamTxvia ferxni mefisasa...xolo mefeman waravlina mociqulni saberZneTs da iTxova mefisagan ...