Sputtr.com | Alternative Search Engine

Memarjveneebi

sakonstitucio reforma saqarTveloSi: politikuri partiebis ...

respublikelebi konservatorebi, leiboristebi, moZraoba „samarTliani saqarTvelosTvis“, xalxis partia, axali memarjveneebi da erovnuli forumi, - es yvela CamoTvlili partia winaaRmdegia umciresobebis uflebebi konstituciiT iyos gaTvaliswinebuli. axali memarjveneebi miiCneven, rom umciresobebis ...

dafinanseba saqarTveloSi

2) vinaidan 2005 wlidan zemoxsenebuli Tanxa iricxeboda partiis angariSze, politikur partiebs ~respublikelebi~, ~axali memarjveneebi~ da ~konservatorebi~ Semosavlis erT-erT wyarod miTiTebuli hqondaT saxelmwifo dafinanseba. raoden gasakviric ar unda iyos, arc finansTa saministro da arc centraluri ...

სამართლიანი ...

... saqarTvelos masStabiT 95%-iani albaTobiT reprezentatulad SerCeuli 394 ubnis safuZvelze ganxorcielebuli xmebis paraleluri daTvlis Sedegebi Semdegia: #1 levan gaCeCilaZe (gaerTianebuli opozicia)- 27.2 % #2 arkadi (badri) patarkaciSvili (sainiciativo jgufi) - 7.3 % #3 daviT gamyreliZe ("axali memarjveneebi ...

rbmj! eb! qpmjujlb rbmj!eb!qpmjujlb

... raobam 119 mandati moipova, xolo opozi-ciam jamSi 31 mandati miiRo 150 wevrian parlamentSi. saboloo oficialuri monacemebiT saarCevno subieqtebs Soris xmebi ase gadanawilda: erTiani nacionaluri moZraoba _ gamar-jvebuli saqarTvelosaTvis _ 59.18%; gaerTianebuli opozicia (erovnuli sabWo, memarjveneebi) _ 17.73% ...

Tbilisi, saqarTvelo dekemberi 2010 evropis samezoblo politika ...

... 348, romlis safuZvelzec Seiqmna saxelmwifo sakonstitucio komisia (SemdgomSi ˝komisia ˛). komisia dakompleqtda 56 wevriT, romelTa umravlesoba warmoadgens mTavrobas, mmarTvel partias an eqspertebs, romlebic asocirdebian mmarTvel partiasTan. arasaparlamento opoziciam (axali memarjveneebi ...

GEO 2008 Interim Report 1 Georgian

... saqmeTa saministros mier mowodebuli informacia, romlis mixedviT, opoziciis aqtivistebi oficialurad acxadeben, rom maTze xorcieldeba daSinebis, zewolisa da Zaladobis faqtebi sxvadasxva pirebis, maT Soris sajaro moxeleebisa da policiis muSakebis mier. cesko-m miiRo erTi gancxadeba "axali memarjveneebi ...

SeiZens Tu ara sityvis Tavisufleba ideaTa Tavisufali bazris ...

... dros, Cven gvainteresebs, rogor Sesrulda ara is, rasac politiko-sebi dagvpirdnen, aramed _ razec isini daviTanxmeT. 10 nabijis xelmomweri samive politikuri jgufi dRes saqarTvelos parlamentSi moRvaweobs: revoluciis wlisTavze erTqmnili burjanaZe-demokra-tebi da nacionaluri moZraoba da axali memarjveneebi ...

Tavis tvinis naxevarsferoebis dominantobis mniSvneloba ...

... saxeobebis mixedviT wvrTnis dawyebidan daostatebamde memarjvene (1), memarcxene (2) da ambideqstr (3) cdis pirebSi pirvel suraTze mocemulia wvrTnis xangrZlivoba (wlebSi) sportuli wvrTnis dawyebidan daostatebamde (sportis ostatobis kvalifikaciamde). rogorc diagramebidan Cans, ZiudoSi memarjveneebi ...

ekonomika

... gamWvirvaloba kvlav problemad rCeba biujeti sagrZnoblad gaizarda. es administrirebisa da kapitaluri Semosavlebis, anu privatizaciis xarjze moxda. arada, ukeTesi iqnebo-da, ekonomikis ganviTarebis meSveobiT gazrdiliyo. privatizacia Ta-visTavad cudi movlena ar aris, piriqiT, Cven, rogorc memarjveneebi, ...