Sputtr.com | Alternative Search Engine

Menaxhimin

STRATEGJIA KOMBËTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR ...

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government _____ STRATEGJIA KOMBËTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË KUFIRIT NATIONAL STRATEGY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON INTEGRATED BORDER MANAGEMENT ...

TERMS OF REFERENCE

është përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm e të gjitha çështjeve që lidhen me TI-në, duke përfshirë menaxhimin e stafit të TI-së të përbërë nga katër njësite si: rrjeti, baza e të dhënave/programimi,

KOSOVO NATIONAL INTEGRATED BORDER MANAGEMENT STRATEGY

ministria e punЁve tЁ brendshme ministry of internal affairs ministarstvo unutraŠnjih poslova strategjia kombËtare pËr menaxhimin e integruar tË kufirit national integrated border management strategy nacionalna strategija integrisanog upravljanja granicom 2 the national integrated border ...

DHE KONTROLLIN Miratuar me Urdhër të Ministrit të ...

MANUAL PËR MENAXHIMIN FINANCIAR . DHE KONTROLLIN Miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave, Nr. 8980, dt. 15.07.2010

LOCAL GOVERNMENT PROGRAM IN ALBANIA

LOCAL GOVERNMENT PROGRAM IN ALBANIA UDHËZUES Për Menaxhimin e Aseteve në Nivel Vendor DRAFT Udhëzuesi u mundësua nga USAID në kuadër të kontratës: DFD-I-00-05-05-00121-00 të Programit për Qeverisjen Vendore në Shqipëri (LGPA) Udhëzuesi u realizua nga Urban Research Institute (URI ...

UDHËZUES PËR MENAXHIMIN E ASETEVE N Ë NIVEL VENDOR

UDHËZUES. PËR MENAXHIMIN E. ASETEVE NË NIVEL VENDOR. SHTATOR 2010. Ky publikim u mundësua nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar.

LIGJI NR. 2003/2 PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE DHE ...

1 - 1 - UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT LIGJI NR. 2003/2 PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE DHE PËRGJEGJËSITË Kuvendi i ...

Strategjia Kombëtare e Manaxhimit të Integruar të Kufirit ...

Strategjia Kombëtare për Manaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plan-Veprimi 2 Strategjia Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Kufirit dhe

Prill- April- April - STRATEGJIA KOMBËTARE E REPUBLIKËS SË ...

strategjia kombËtare e republikËs sË kosovËs pËr menaxhimin e integruar tË kufirit 2 shkurtesat ..... 6

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

23 10.2 Masat politike 10.2.1 Shtetet duhet të nxisin krijimin e ndergjegjesimit publik te nevojes per mbrojtjen dhe menaxhimin e resurseve bregdetare dhe pjesemarrjen ne proçesin e menaxhimit te gjithe të interesuarve per keto probleme. 10.2.2 Me qellim per te ndihmuar marrjen e vendimeve ne ...