Sputtr.com | Alternative Search Engine

Menejeruli

(7 mokle nabiji) Sefaseba prezentaciis sami nawili

doneze ZiriTadad damokidebulia menejeruli miznebis miRwevaze. (orive done moqmedebs sxvadasxva `safexurze~, centraluridan adgilobrivamde)-Sesabamisi operatiuli ...

სამაგისტრო პროგრამა ...

am jgufSi warmodgenilia sainformacio sistemebis teqnikuri da menejeruli aspeqtebis gamaerTianebeli sagnebi. swored am jgufis sagnebis specifikuri midgomebi students ...

programa seminari Temaze

15’45-16’15 samarTlianoba da menejeruli uflebamosileba adamianuri resursebis marTvis sakiTxebSi sajaro samsaxurSi momxsenebeli: batoni bernard burxolci, germania ...

donald a. inarsoni

programaSi muSaobis menejeruli da saganmanaTleblo gamocdilebis mqone kolegebis mosazrebebisa da winadadebebis gaTvaliswinebis gareSe. daxmarebisaTvis madlobas vuxdiT:

profesiuli umaRlesi saganmanaTleblo programa

TavisSefasebis unari da menejeruli Tvisebebi). 3.3. კულტურული da religiuri მრავალფეროვნების ...

profesiuli umaRlesi ganaTlebis

Sesavali, menejeruli komunikaciis da sxva Sesabamisi disciplinebi. profesiul cxovrebaSi warmatebis misaRwevad profesional marketologs mxolod Teoriuli codna ver ...

avtomobilebi da saavtomobilo meurneoba sabakalavro programa: kredi ...

7 ekonomikuri da menejeruli sagnebi 7.1 mikro da makroekonomika 2 1.0.1.0 2,.5 2,.5 7.2 maTematikuri meTodebi da modelebi marTvaSi 2 1.1.0.0 2,.5 2,.5

sazogadoebrivi mauwyebeli

da “moambis” direqtoris funqcias asrulebda, da aqtiurad iyo CarTuli saredaqcio da menejeruli gadawyvetilebebis miRebis procesSi. proeqtis farglebSi olivie miSeli ...

TianeTis ojaxebis aRwera da TianeTidan saberZneTSi wasuli ...

... xorcieldeba, es garemoeba mniSvnelovani xelis SemSleli faqtoria fuladi gzavnilebis adgilobriv ekonomikaSi investirebisTvis. kidev erTi mizezi SeiZleba iyos menejeruli da ...

benaSvili ciala vasilis asuli

moxsenebis saTauri menejeruli aRricxva da danaxarjebis klasifikacia saqarTvelos jandacvaSi, Tqveni roli avtori da momxsenebeli samecniero grantebsa da programebSi ...