Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mesatarja

Public Disclosure Authorized

Vlera pH 7 – 9 mesatarja 8 Substancë e thatë 0,1 – 8 %, mesatarja < 1 % Indexi i Fenolit < 2 – 2,300 mg/kg mesatarja 500 mg/kg Metalet e rënda(total) 16 – 2,000 mg/kg mesatarja 250 mg/kg

Çështë Statistika ?

1 Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 1 1-1 Çështë Statistika ? Qëllimet: Pas kësaj ore të ligjeratave ju duhet të jeni në gjendje që të : Kuptonirolindherëndësinëe statistikës. Spjegonise çkakuptonime dukurimasivevariabile , mostër , njësi statistikore ...

NJOHURI STATISTIKORE

Mesatarja është shuma e të gjitha vlerave të vrojtuara të një variabli të vazhduar, pjestuar me numrin total të vrojtimeve. Mesatarja është e thjeshtë dhe e ponderuar.

No Slide Title

... të larta.  Në distribucionin asimetrik negativ në të majtë , mesatarja aritmetike është më e vogël se mesataret tjera , gjegjësisht mediana dhe moda sepse ajo është e ndikuar më shumë nga disa vlera shumë të vogla.  Nëse distribucioni është shumë asimetrik atëherë mesatarja ...

PROGRAMI NACIONAL PËR ZHVILLIMIN E ARSIMIT NË REPUBLIKËN E ...

isbn 9989-2376-8-9 programi nacional pËr zhvillimin e arsimit nË republikËn e maqedonisË 2005 - 2015 me dokumentet shoqËruese programore programi nacional pËr zhvillimin e arsimit nË republikËn e maqedonisË 2005 - 2015 me dokumentet shoqËruese programore republika e maqedonisË ...

LIBRI I PLANPROGRAMEVE MP2

Madhësitë mesatare ( mesatarja aritmetike, mediana, modi, mesatarja harmonike). Masat e variabilitetit ( intervali i variacionit, devijimi standard dhe koeficienti i

STATISTIKA E NOTAVE Poenat për Perfitimin e Notës Nota ...

STATISTIKA E NOTAVE Poenat për Perfitimin e Notës Nota Numri i notave % e notave Mesatarja e Notave 86 - 100 5 12 34% 3.5 Testi i Pare ne Lenden e TIK-ut per klasat e XIII-ta 71 - 85 4 9 26% Dt. 24.10.2011 56 - 70 3 4 11% Profesor I Lendes: Kastriot Blakaj 41 - 55 2 4 11% 0 - 40 1 5 14% Nr.

Kuota e ujit arriti në lartësinë normale 318 m

Mesatarja e koliformeve totale (koloni për 100 ml ujë), e përgjithshme dhe për secilin Thellësia, m Totale S1 S2 S3 -1 10.44 9.08 10.33 13.50 -3 12.92 9.92 14.80 17.83 -5 12.44 9.15 15.00 17.00 -10 14.64 13.08 20.50 12.17 -15 16.13 15.54 15.00 25.00 -20 16.83 22.31 11.67 8.80 -25 22.00 ...

RAPORTI VJETOR 2005

Historikisht, KEK-u ka reduktuar sasinë e rrymës së importuar por mesatarja e ponderuar e çmimit të importit është rritur për 20.7 %. Gjatë viti 2005 KEK-u ka importuar 490.6 GWh, të kontraktuar (71.8 %) dhe si shkëmbim (28.8%).

Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit Punim pozicionues

Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit Punim pozicionues 28 Korrik 2006 Hamdi Mramori Street, No 1 Prishtina 10000 - Kosovo Tel: +381 (0) 38 247 615 ext. 103 Fax: +381 (0) 38 247 620 e-mail: info@ero-ks.org www.ero-ks.org