Sputtr.com | Alternative Search Engine

Metafaz

Hematolojik Kanserlerde FISH Uygulamalar›

lan materyalin metafaz hücresi olmas›, bu olgu-larda yeterli ve kaliteli metafaz elde edilememe-si araflt›r›c›lar› yeni teknikler gelifltirmeye itmifl-

Cytogenetic Studies on European Brown Hare, Lepus europaeus Pallas ...

İçel’deki Lepus europaeus’un Gümüş boyalı metafaz plağı ve pozitif kromozomlar. Oklar Ag-NOR’ları göstermektedir DISCUSSION The first study on the ...

ALZHE MER HASTALARININ LENFOS TLER NDE rRNA FADELENMES N ARA ...

sonra gümüşle boyanmış metafaz alanlarında akrosentrik kromozomlarının tanımlanabilmesi için ASG (Asetik-Saline-Giemsa) yöntemi kullanılmıştır

Karyology of ten Turkish Trigonella L. (Leguminosae) species from ...

Ayrıca, T. velutinave T. strangulata’da satellitli metafaz kromozomları tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler: Fabaceae, Görüntü Analiz Sistemi, karyotip

Th e prenatal diagnosis of familial satellited Yq chromosomes

Yöntem ve gereç: Metafaz kromozomları prenatal hastaları için amniyositlerden ve olguların babaları için ise lenfositlerden standart metodlara uygun olarak ...

ANA/HEp-2 HÜCRE KÜLTÜRÜ IFA TEST S STEM

Anti nükleer zar kalıbı, çekirdek çevresinde bir çember olarak görünür ve bir çember kalıbına benzer ancak metafaz kromozom aşamasının negatif olduğu ...

Karyotype Analysis of the King Nase Fish, Chondrostoma regium ...

epitelyumundan ve böbrekten elde edilen metafaz kromozom yayılımlarının incelenmesiyle araştırılmıştır. Bu türün diploid kromozom sayısı 2n=52 olarak ...

Prevention of radiation-induced chromosome damage in mouse bone ...

Radyasyon uygulamasÝndan 24 saat sonra farklÝ tipte anormallikler ve anormal metafaz sayÝlarÝ tespit edilerek kemik iliÛindeki koruma belirlenmißtir.

KL NEFELTER SENDROMLU HASTALARDA M KROD SEKS YON TESE (M KRO TESE ...

Oosit toplama işleminde alınan metafaz II oositler ile yapılan 8 ICSI siklusunda 37 embriyo gelişti, uygulamada fertilizasyon oranı %58,7

C-Banded Karyotype and Nucleolar Organizer Regions (NORs) of Marsh ...

Rana ridibunda’nın C­ bantlı karyotipi ve metafaz plağı (Scale bar = 10 μm)