Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mijailovi

Gait Phases Recognition from Accelerations and Ground ...

Gait Phases Recognition from Accelerations and Ground Reaction Forces: Application of Neural Networks Nikola Mijailovi¸, Marijana Gavrilovi¸, ...

JUGOSLOVENSKA MEDICINS KA BIOHEMIJA

Grafi~ko ure|enje: [tampa: Graphic design: Printed by: Milena Mijailovi} REPROGRAF. Jugoslov Med Biohem 2004; 23 (4) 333 Bronhijalna astma i hroni~ne opstruktivne bolesti plu} ...

EPIDEMIJSKA PLEURODINIJA - MOGU]I IMITATOR KORONARNE BOLESTI

PRIKAZ SLU^AJA EPIDEMIJSKA PLEURODINIJA - MOGU]I IMITATOR KORONARNE BOLESTI Predrag ^anovi}, @eljko Mijailovi}, Jagoda Gavrilovi}, Olgica Gajovi} Infektivna Klinika, ...

SKOLIOZAKOD[KOLSKEDECE NA TERITORIJIGRADAKRAGUJEVCA

Mijailovi}N. Zna~ajimogu}nostsistematskih pregledauranojdetekcijiskoliozek od{kolskedece uKragujevcu, Magistarskirad, Medicinskifakultet Kragujevac, 2003. 6.

FINAL BULLETIN

... IRL 3 Fodor Milan HUN 3 Herczeg Joszef HUN 3 Sabri Sediri FRA 3 Mijailovi) David SRB 5 Kari* Senad BIH 5 ...

2 Drugi deo (4-6.2).vp

Mr Miroslav Kuka Vesna M. Mijailovi} ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE za VII I VIII razred sa teorijskim osnovama i re{enjima MMI. PREDGOVOR Ovom zbirkom zadataka obuhva} ...

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE za V I VI razred

198 M. Kuka, V. Mijailovi} - Zbirka zadataka iz matematike sa teorijskim osnovama i re{enjima 3.12. ORTOCENTAR TROUGLA Jednu od strana trougla zovemo prema potrebi osnovica trougla, a druge dve kraci trougla.

Results Kolo Lige Beograda

... 07 18 Nikoli* Miloš PK Celik 1:00: 23 19 Rasic Dejan PD PTT Beograd 1:12: 54 20 Mijailovi* Milan PK Celik 1:16: 38 M21E (22) 7.6 km 0 m 23 C 1 Hribar Andra ...

Položili su slede ći studenti: Prezime Ime Ta čno Neta ...

... IT070398 Marinkovi ć Miljana 19 10 1 16.5 8 IT070410 Mijailovi ć Milan 21 7 2 19.25 9 IT060087 Mijanovi ć Dmitar 13 10 7 10.5 6 IT060704 Milenkovi ć Mladen 21 3 6 20.25 9 IT060487 Mitrovi ć Marko 14 7 9 12.25 6 IT070294 Mitrovi ć Nenad 16 6 8 14.5 7 IT070648 ...

Start list

... 00 Vukašin Mijailovi* Kopaonik KOP 66: 00 428077 Dragan Dokmanovi* Kopaonik KOP 69: 00 428076 Bojan Munjas Rudar Geol RGE 72: 00 500589 Stevo *osovi* Kopaonik KOP 75: ...