Sputtr.com | Alternative Search Engine

Milijona

1.5 Million Homeschooled Students in the United States in 2007

December 2008 Since 1999, the National Household Education Surveys Program (NHES), conducted by the U.S. Department of Education's National Center for Education Statistics (NCES) in the Institute of Education Sciences, has collected nationally representative data that can be used to estimate the ...

9 IZOBRA EVANJE

V letih 2006, 2007 in 2008 so se skupni izdatki za formalno izobra evanje sicer povečali, in sicer v letu 2006 na 1.929,6 milijona EUR, v letu 2007 na 1.962,2 milijona EUR, v letu 2008 pa so presegli 2 milijardi (2.083,1 milijona EUR), njihov dele v BDP pa je upadel: v letu 2006 na 6,21 %, v ...

HOw LONG DOES EVOLUTION OF THE TROGLOMORPHIC FORM TAKE ...

Z uporabo divergenčnega časa površinskih populacij tistih linij, ki ne kažejo introgresije ocenjujemo, da je troglomorfna oblika A. mexicanus mlajša od 2,2 (ocene fosilne kalibracije) do 5,2 milijona let (cytb ocena) (Pliocen).

Revision of coal reserves and placement of exploitation ...

Velikost proizvodnje premoga bo do leta 2021 4 milijone ton na leto, do leta 2040 bo postopno upadala do 2 milijona ton na leto in se na tem nivoju obdržala do konca eksploatacije velenjskega odkopnega polja v letu 2054.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRU BENE VEDE

V imenu take doktrine je Hitler povzročil nameren poboj preko pet milijonov idov, pribli no osemsto tisoč Romov - oboji so bili obsojeni na popolno izumrtje; preko dva milijona Poljakov, kjer je bil še poseben napor osredotočen na izbris vseh poljskih inteligenc; nekje okoli šest milijonov ...

Uvodna beseda Introductory words

2011) V začetku leta 2010 je v Evropski uniji ivelo pribli no 501,1 milijona prebivalcev. Skoraj tretjina vseh prebivalcev (29,2 %) je ivela v dveh dr avah - Nemčiji (81,8 milijona) in Franciji (64,7 milijona).

Acta - 30/1 (2001) slike copy

Z razvijanjem modernega turizma so pri~eli 1980 in v letu 1999 je obisk dosegel skoraj 2 milijona turistov. 1981 je bilo celotno podro~je (350 km 2) zavarovano in razdeljeno na ve~ podro~ij z razli~nim turisti~nim pomenom in razli~nimi varstvenimi reæimi.

Humanicus issue 3

Udaljene galaksije nam se prikazuju onakvim kakve su izgledale pre više milijona, ili čak, milijardi godina dok neki idu tako daleko da su stigli do Velikog praska, što znači pogled toliko dug da sagledava sam početak postojanja prostora i vremena.

Maja Budja - PRIZADEVANJA AMNESTY INTERNATIONAL NA OBM OČJU ...

nafti, je proizvodnja nafte padla iz 2,1 milijona sodov dnevno poleti 1980 na samo 5.000 sodov na dan leto kasneje (Theen, 1996 ).Iz težke preizkušnje,državljanske

GLOBOKA INFILTRATIVNA ENDOMETRIOZA DEEP INFILTRATING ...

Ocenjujejo, da prizadene od 3 do 10 % žensk; incidenca je večja pri mlajših ženskah. 10 Tako naj bi bilo v Evropi prizadetih približno 2,8 milijona žensk. 13 Etiologija ni znana, obstojata pa dve teoriji: po mnenju Nisolle in Donneza 14 je GIE histološko podobna adenomiozi in nastane z metaplazijo ...