Sputtr.com | Alternative Search Engine

Minimalna

Name to be embossed on the card (Popunite kompletno i čitko ...

Minimalna starost podnosioca mora biti 18 godina.)/ Please fill in the Application Form completly and legibly and in upper case. Note that you must be of minimum age 18 to apply.

Minimalna ilość (szt.)/

Kod produktu/ Model number Opis produktu (kod handlowy) / Description (product code) 2011/ Cena PLN Price PLN (Polish zloty)czas dostawy (dni robocze)/

Minimalna zarada 2011 jun

Minimalna zarada. za 2011. Minimalna zarada po radnom času za period jun – decembar 2011 iznosi 102,00 din NETO PO RADNOM ČASU . Iznos minimalne bruto zarade za odreĎeni mesec računa se na sledeći način :

Tabela 6 31.01.2012. SAVETNIK asu Broj moguć MINIMALNA ZARADA

Tabela 6 31.01.2012. SAVETNIK MINIMALNA ZARADA Mesec Iznos minimalne zarade po radnom času Broj mogućih radnih časova Neto iznos Bruto iznos

Tabela 6 25.05.2011. SAVETNIK MINIMALNA ZARADA

Tabela 6 25.05.2011. SAVETNIK MINIMALNA ZARADA Mesec Iznos minimalne zarade po radnom času Broj mogućih radnih časova Neto iznos Bruto iznos

- po radnom času: - mesečno (174 časa):

Minimalna cena rada u periodu januar-jun 2009 . god: - po radnom času: 87,00 dinara - mesečno (174 časa): 15.138,00 dinara 2. Minimalna cena rada u periodu jul-decembar 2009. god. - po radnom času: 87,00 dinara - mesečno (174 časa): 15.138,00 dinara 3.

BROKERSKO POSLOVANJE / BROKERAGE

Minimalna provizija - standardno izvröenje/Minimum fee - standard execution HRK 100,00 po nalogu/per order 1.2. Minimalna provizija - izvröenje putem e-brokerage sustava / Minimum fee - execution through the e-brokerage system HRK 60,00 " 1.3.

Logo - pole ochronne

2 a a Wielko!" minimalna Minimum size 12 mm 12 mm Logo (wariant podstawowy) Logo (basic option) Logo „Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland" jest znakiem gra#cznym, sk$adaj%cym si& z pe$nej nazwy Ministerstwa w wersji angloj&zycznej, opatrzonym kropk%/kwadratem ...

Fundusz Gwarant owanych Świadcze

Fundusz Pracy % podstawy wymiaru wysokość składki w zł % podstawy wymiaru wysokość składki w zł % podstawy wymiaru wysokość składki w zł % podstawy wymiaru wysokość składki w zł % podstawy wymiaru wysokość składki w zł % podstawy wymiaru podstawa wymiaru w zł % podstawy ...

Minimalna zarada januar-jun 2010. godine

UTVRÐENA JE MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2010. godine U IZNOSU 90,00 dinara NETO po RADNOM ÈASU Minimalna zarada u periodu januar-jun 2010. godine iznosi 90,00 dinara neto po radnom èasu Vlada Republike Srbije, na sednici od 12.4.2010. godine donela je Odluku o visini minimalne ...