Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ministrave

BAZA LIGJORE

260, datë 18.4.2007 të këshillit të Ministrave "Për botimin, shtypjen dhe shpërndarjen e teksteve shkollore, të sistemit të arsimit Parauniversitar" I ndryshuar me: ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

6460 vendim nr.923, datë 2.9.2009 pËr njË ndryshim nË vendimin nr.98, datË 27.1.2009 tË kËshillit tË ministrave "pËr pËrcaktimin e kritereve dhe tË procedurave t ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE Agjencia e ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE Agjencia e Prokurimit Publik Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Keshilli i Ministrave,Tel & Fax: 04230434 U D H Ë Z I M Nr.2, datë 18.02.2008 PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERA TË VOGLA Agjencia e Prokurimit Publik, në ...

2010 United Nations Public Service Awards

... Agency Focal Point Mr. Pjerin Marku Adviser to the Prime Minister for Digital Agenda , Prime Minister's Office, Keshilli Ministrave, Blv."D.Kombit", ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË Këshilli i Ministrave

1 REPUBLIKA E SHQIPËRISË Këshilli i Ministrave V E N D I M Nr. 704 , datë 11.10.2006 PËR KRITERET E VLERËSIMIT TË PRONËS SHTETËRORE QË PRIVATIZOHET, SI DHE PROÇEDURËN E SHITJES" Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.7512, date 10.08.1991, "Për sanksionimin ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE UDHËZIM Nr ...

republika e shqipËrisË kËshilli i ministrave udhËzim nr. 8, datë 10.12.2010 pËr pËrcaktimin e kushteve dhe tË procedurave tË dhËnies tË sË drejtËs subjekteve

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I MINISTRAVE

republika e shqiperise keshilli i ministrave vendim nr 864, date 23.07.2010 per pajisjen me numer telefoni celular te personave juridike, publike

VENDIM 285

Vendimi nr.42, datë 31.01.2007, i Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e pagës minimale mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve, ...

KËSHILLI I EVROPËS KOMITETI I MINISTRAVE

Rec(2002)002 and Explanatory Memorandum Albanian version KËSHILLI I EVROPËS KOMITETI I MINISTRAVE _____ Rekomandimi Rec(2002)2 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi aksesin ndaj dokumenteve zyrtare _____ (Miratuar nga Komiteti i Ministrave në 21 shkurt 2002 në takimin e 784 ...

P R O J E K T L I GJ PËR TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE ...

Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë V E N D O S I: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i ligjit 1. Ky ligj përcakton: a) ...