Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ministrise

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Seksionet shkollore dygjuhëshe Seksionet shkollore dygjuhëshe të funksionojnë sipas dokumenteve të nënshkruara si vijon: Seksionet shkollore dygjuhëshe shqiptaro-italiane funksionojnë në mbështetje të Memorandumit të Mirëkuptimit midis MASh dhe Ministrisë së punëve të Jashtme të ...

RREGULLORE E BRENDSHME MINISTRISË SË TURIZMIT, KULTURËS ...

RREGULLORE E BRENDSHME . E . MINISTRISË SË TURIZMIT, KULTURËS, RINISË DHE SPORTEVE . KREU I . OBJEKTI . Neni 1 . Objekti dhe fusha e zbatimit . Objekti i kësaj Rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe detyrave të hollësishme të

RREGULLORE E BRENDSHME

1 RREGULLORE E BRENDSHME E MINISTRISË SË BRENDSHME Neni 1 Objekti dhe fusha e zbatimit Objekti i kësaj Rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe detyrave të hollësishme të organizimit, funksionimit dhe marrëdhënieve ndërmjet niveleve të ndryshme të aparatit të ministrisë dhe ...

Plani i Integruar i Ministrisë 2010

Plani i Integruari i Ministrisë 2010 2 Mesazhi i Ministrit Viti 2010 do të jetë viti i rezultateve në rritje, që rrjedhin nga zbatimi i një programi qeveritar ambicioz në fushën e arsimit dhe të shkencës.

Plani i Integruar i Ministrisë 2009

Mesazhi i Ministrit Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujerave, në kuadër të zbatimit të objektivave të qeverisë për vitin 2008 dhe në mbështetje të masave të tjera të planifikuara synon që nëpërmjet këtij programi të integruar t'i përmbushë ato dhe ...

Plani i Integruar i Ministrisë 2008

Plani i Integruar i Ministrisë 2 Mesazhi i Ministrit Sfida që ka marrë shteti shqiptar në kuadrin e integrimit në strukturat euro-atlantike pa dyshim që ka në fokusin e saj si një objektiv prioritar edhe fushën e drejtësisë.

Rishikimi funksionali Ministrisësë Punëve të Brendshme

Duke llogaritur mandatin ende në zgjerim të Ministrisë, periudhën të shkurtër të funksionimit të saj në praktikë, natyrën e vështire dhe sfiduese të detyrave të saj, shumica e të cilave kanë qenë të një urgjence të madhe si shkak i deklarimit të pavarësisë së Kosovës, duhet ...

II. DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË INSTITUCIONEVE TË ...

Nga ana e Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, jo vetëm nuk është kthyer përgjigje brenda 20 ditëve, për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së, por titullari i ministrisë, ka nxjerrë urdhrin nr. 203, datë 01.06.2006 "Mbi zbatimin e detyrave të lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, tetë muaj ...

Plani i Integruar i Ministrisë 2008

Plani i Integruar i Ministrisë 2 Mesazhi i Ministrit Të nderuar lexues, Për të dytin vit rradhazi, Ministria e Financave paraqet përpara jush Planin e Integruar të Ministrisë, ku përfshihen sfidat dhe angazhimet e saj më të rëndësishme, për vitin në vazhdim.