Sputtr.com | Alternative Search Engine

Minkejja

330061 I D Cards

... minkejja d-data ta' l-iskadenza murija fuq dik il-karta ta' l-identità, tibqa' hekk valida sal-31 ta' Diçembru, 2008 u dik il-karta ta' l-identità ma g ...

330061 I D Cards

... li hemm fil-paragrafu (1) tar-regolament 3 tar-regolamenti prinçipali g[andu ji;i sostitwit b'dan li ;ej>-"I]da, b'se[[ mill-1 ta' Jannar, 2007, kull karta ta' l-identità ma[ru;a wara l-15 ta' Jannar, 2002 u qabel l-1 ta' Jannar, 2006 li tiskadi qabel il-31 ta' Diçembru 2007 g[andha, minkejja d ...

Support and Compassion with Mr Anton F Attard

Tal-mistħija u ta' stmerrija huwa wkoll il-fatt li flimkien mal-karti volanti, intefa' ħmieġ tal-annimali li, minkejja li l-awturi żbaljaw il-bieb tiegħu ma' dak tal-ġirien, l-intenzjoni fissruha u għamluha ċara xorta waħda.

MALTA'S PREHISTORIC SCULPTURES ON STAMPS

Minkejja l-ghodod limitati li kellhom, l-antenati Neolitici taghna kienu jinqalghu hafna biex jonqxu fil-gebel, u hallewlna wirt skulturat tassew eleganti u sofistikat.

Religion Specimen Paper 2A Malt-Eng

Uri li minkejja kollox ir-reliājon hi importanti ħafna għaŜ-ŜgħaŜagħ ukoll. Name some difficulties, often encountered by young people your age, that can keep them from living according to the precepts of their religion.

Cover: Giorgio Vasari and assistants (16th century), Battle ...

L-interazzjoni bejn l-Insara u l-Musulmani kienet, inevitabilment, affetwata minn kunċetti u twemmin reliġjuż. Minkejja dan, fatturi oħra bħal ma huma l-politika, klassi

Nru. 90 PROSPETT

UNDERISSUANCE L- Accountant General jirriserva d-dritt li jaċċetta offerti għall-ammont sħiħ jew parti minnhom u li jirrifjuta kull offerta jew parti minnha għal kull raġuni li jidhirlu xierqa minkejja li l-ammont li jittieħed ikun anqas mill-ammont tal-ħruġ tali Stocks.

Winter 2008 - ISSUE 40

Ninsabu wkoll fi tmiem sena o˙ra impenjattiva g˙all-Grupp tag˙na li minkejja l-problemi ta' madwarna u problemi internazzjonali li xxukjaw is-sistemi tan-negozju kollu ...

Mill-pinna ta' l-istudenti

Minkejja dan ftit li xejn insibu dokumenti li juru meta, fejn u minn min saru l-ewwel presepji f'Malta. Diversi kienu dawk li ppruvaw ifittxu anke fl-arkivji ta' Kunventi jew Monasteri Maltin biex isibu xi ]jiel dwar dan.

MALTESE BALCONIES FEATURE IN FORTHCOMING STAMP ISSUE

Wahda mill-ftit ezempji ta' Art Nouveau li baqghet tezisti minkejja bidliet fl-urbanizzazzjoni, din il-gallarija toffri kompozizzjoni tassew interessanti tat-tizjin maghruf bhala bokkla u tliet gmiemen u zewg maskri kollha mnaqqxa fil-gebel.