Sputtr.com | Alternative Search Engine

Miokarda

Učestalost i prognostički značaj asimptomatske ishemije ...

Sl. 1 − Učestalost asimptomatske i simptomatske ishemije miokarda (IM) u stres-ehokardiografskom testu kod bolesnika s prele anim infarktom miokarda Nije nađena značajna razlika u polnoj i starosnoj struk-turi, kao ni lokalizaciji infarkta miokarda između bolesnika sa simptomatskom i ...

Terapija matiËnim stanicama u lijeËenju akutnog infarkta ...

2008;3(9-10):79. I shemijska bolest srca predstavlja danas veliki javno-zdravstveni problem u industrijaliziranim i razvijenim zemljama svijeta. Usprkos napretku u tehnici reperfuzi-je miokarda i novim farmakoloπkim spoznajama lijeËenje posljedica akutnog i kroniËnog ishemijskog oπteÊenja ...

Gated SPECT perfuzijska scintigrafija miokarda

Pregledni rad Review article Gated SPECT perfuzijska scintigrafija miokarda Gated SPECT myocardial perfusion scintigraphy TABLE OF CONTENTS ♥ Idiopatska dilatacija desnog atrija praÊena paralizom atrija i cerebrovaskularnim inzultom Idiopathic dilatation of right atrium with atrial standstill ...

AKUTNI MIOKARDNI INFARKT SKOR I EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI ...

Infarkti miokarda koji zahvataju prednji zid praćeni su značajno većom dilatacijom leve komore što je verovatno posledica činjenice da infarkt prednjeg zida zahvata veću masu miokarda.

uticaj implantacije stenta na Funkciju lijeVog VENTRIKULA U ...

40 uticaj implantacije stenta na Funkciju lijeVog VENTRIKULA U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA INFLUENCE OF PRIMARY STENTING IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION ON LEFT VENTRICULAR FUNCTION Jasmin čALUK 1, Fahir BARAKOVIĆ 2, Ibrahim TERZIĆ 1, Selma čALUK 2, Adnan DELIĆ 1, Ramiz HAJRIĆ 1, Midhat ...

Pristup bolesniku s akutnim koronarnim sindromom

AKS s blokom • blok lijeve grane (novi ili odranije) grane/neodreeni ili ritam elektrostimulatora koji infarkt miokarda onemoguÊuje procjenu ST-segmenta, elevacije ili Q-zubaca • ako je moguÊa usporedba s EKG-om prije nastanka AKS, tada se u sluËaju ST-elevacije moæe postaviti dijagnoza STEMI *Za ...

Procena terapijskog efekta hiperbarične oksigenacije i ...

E-mail: baskotbranislav@yahoo.com KAZUISTIKA UDC: 616.12-07/-08 Procena terapijskog efekta hiperbarične oksigenacije i eritropoetina u lečenju hronične srčane insuficijencije primenom perfuzione scintigrafije miokarda G-SPECT metodom Evaluation of the therapeutic effect of hyperbaric oxygenation and ...

Perkutane koronarne intervencije u akutnom koronarnom sindromu

VodeÊe mjesto zauzima nestabilna angina pektoris (NAP) te akutni infarkt miokarda bez elevacije spojnice u EKG--u (NSTEMI). Taj je trend u stalnom porastu i nadmaπuje broj bolesnika s infarktom miokarda i elevacijom spojnice u EKG-u (STEMI).

BAJPASA CARDIAC OUTPUT AFTER REVASCULARIZATION OF MYOCARDIUM ...

66 MINUTNI VOLUMEN SRCA NAKON REVASKULARIZACIJE miokarda beZ upotrebe kardiopulmonalnog BAJPASA CARDIAC OUTPUT AFTER REVASCULARIZATION OF MYOCARDIUM

HOSPITALNA INCIDENCIJA I MORTALITET INFARKTA MIOKARDA U GRADU ...

Mrkobrada N et al: Hospitalna incidencija i mortalitet infarkta miokarda u gradu Banja Luka… AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God.