Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mitxra

Tavi 21 xelisuflebaTa bazari

gulianad gamiRima, xeli megobrulad CamomarTva da miTxra, rom Zalian movwondi da zrunavda Cemze. normalur adamianad momeCvena, sanam ar miTxra,

erTi qaliSvilis zRapari

– sad iyavi, – vuTxari me. – cota xniT gareT wasuli viyavio – miTxra colma. meore dRes cxenebisTvis saWmeli rom unda mieca, momvlelma tomaraSi

2 P.S. daviT-defi gogibedaSvili daviT-defi gogibedaSvili: P.S.

dambaCa aswia da Tqva: Sen sikvdilis ra Rirsi xar?! sasikvdilo me var mxolod, rom kacad ver gamizrdixar! miTxra da miiWeda safeTqelSi cxeli tyvia.

Tqveni mamu 888se vfvekc sfdb fyfwdfkt=

”miTxra, gadaureke, sad ariso, da-vureke da miTxra movdivaro. sax-lis kuTxeSi videqi, miTxra, male movalo”, - ambobs ZaZamia. misive TqmiT, isini saburTalos

This is a trial edition prior to its formal edition. We will be ...

muxli 5: “erTma uxucesTaganma miTxra: “nu stiri, gaimarjva lomma, iudas tomidan, daviTis fesvma, raTa gaxsnas wigni da misi Svidi beWedi.”

vilhelm buSi

vari isaa, moqmedi pasporti gqondeT. asevea rwmenac _ saqme is araa, rom raRac rwmena gqondes. raRacis rwme-na yvelas aqvs. amas winaT miTxra erTma: mjera, rom

literaturuli gazeTi

tirili auvarda da miTxra: gardaicv-ala, sigareti Cauvarda loginSi da bolma gagudao, magram am patara `ra-Racas~ araferi aqvs saerTo imasTan, risi moyolac minda TqvenTvis ...

solidarobis demonstracia TbilisSi arabuli samyaro kvlav ver ...

ereba ar isurva, miTxra: _ cxinvalSi ebraelebi praqtiku lad ar arian, ufro metic, rogorc Cans, iq aRarc iqnebian ebraelebi. gamodis, kongresi am saqmeSi imis gamo ereva ...

vk zia

55 wlis nelim miTxra: `filmi 70-ian wlebSi gamovida, magram bolomde mxolod ociode wlis Semdeg vnaxe, roca SemTxveviT xelSi videokaseta Camivarda. naZlevs vdeb,

rabesque

ninom isic miTxra, rom dass marTavs misi Tanaklaseli moskovidan. CemTvis ucnobia, arsebobs Tu ara raime ti-pis organizacia ukrainuli baletis