Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mixvdi

jon dos pasosi yvela qveyanaSi - The villany you taught me…

mixvdi, rom “vaSas” Zaxilis dro gavida, gainteresebs gaigo iarliyis miRma yuTSi ra devs. sad unda miiRo onformacia? sad unda moiZio faqtebi? an maT rom waawydebi ...

(6) tfrufncfsj- TRUTH op`bd` 3122!xfmj

mixvdi, rom msoflioSi pirveli po-eti me var, saqarTveloSi Sen xar porveli poetio~. kales gaxarebia da gadaxvevia did poets. 1957 wels mananas deda gardaecv-

mexuTe klasi

• rogor mixvdi, rom trabaxobda? TviTon gamotyda Tu vinme `miexmara~? • ra daimsaxura trabaxam msmenelTagan? ratom? • rogor damTavrda trabaxas ambavi?

bakur sulakauri marine bedoSvili TinaTin kuxianiZe

Tu mixvdi, sad cxovrobda spilo? saidan Cans? moTxrobis romeli nawilia daxatuli wignSi? rogoria avadmyofi spilo? daasrule winadadebebi: bavSvebma spilos miarTves.

avTandil abulaZe

ibraim–meTqi Sen idea rom ar hqonda mixvdi meTqi. axla mokle zRapari giTxraT Tu grZeli. grZeli, grZeli vTqvaT. kargi maSiS. erTi sami dis zRapari giTxraT. erT xelmwifes ...

Tavi 26 saWiroebisda mixedviT

_ mixvdi rogorc iqna, – uTxra qalma, _ ledi tvidi qadagebs gardaqmnili samyaros Sesaxeb. Tu ra SesaZleblobebi da moTxovnebi eqneba TiToeuls. es aris maTi momavali.

mamaTa swavlani sulieri cxovrebis Sesaxeb

da ara sicocxle. da Tu mixvdi, rom saero, xorcieli cxov-reba sikvdilia, xolo eklesiuri, sulieri cxovreba si-cocxle, maSin uyoymanod miiReb Sinagan, uryev gadawyve-