Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mjeteve

Bilanci i prgjithshm i pagesave pr vitin 2008 rezultoi me nj ...

Bilanci i prgjithshm i pagesave pr vitin 2008 rezultoi me nj rritje t mjeteve valutore prej 192 milion eurosh

PLAN PËR PËRGADITJE DHE PËRGJIGJE TË SISTEMIT TË ...

PLAN PËR PËRGADITJE DHE PËRGJIGJE TË SISTEMIT TË SHËNDETËSISË GJATË GJENDJEVE TË JASHTËZAKONSHME/KRIZËS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë

Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg ...

Meqë këto programe financohen nga buxheti i BE-së dhe buxheti mbushet nga qytetarët e shteteve-anëtare, të drejtën e shfrytëzimit të mjeteve e kanë shtetasit e BE-së.

L I G J Nr. 8378, DATE 22.7.1998 KODI RRUGOR I REPUBLIKES SE ...

Në qendrat e banuara, komunat dhe bashkitë, me urdhëresë të kryetarit të pushtetit lokal, duhet: a) të zbatojnë masat e parashikuara në nenin 6, pikat 1, 2 dhe 4; b) të kufizojnë qarkullimin e të gjitha ose të disa kategorive të mjeteve për nevoja të qarta dhe të motivuara për ...

pligji taksat kombetare -taksimi i makinave

Aplikimi i taksës vjetore të mjeteve të përdorura, me formulën : Cilindrata në cm 3 x koeficienti sipas vjetërsisë x taksa fikse për llojin e karburantit Taksa fikse për llojin e karburantit është 25 lekë për naftën dhe 20 lekë për benzinën.

Dezinfektimi efektiv

Nxehtësia - Zbatoni rekomandimet e prodhuesit për temperaturat dhe presionin e larjes dhe të shpëlarjes për të arritur temperaturën sipërfaqësore të enëve ose të mjeteve të kuzhinës në 160°F.

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo ...

se homoligimi është kryer sipas kushteve përcaktuar me këtë udhëzim administrativ (në pajtueshmëri me ECE dhe EEC rregulloret). 3.2 Në procedurën e homoligimit nga neni 7 dhe 8 të këtij udhëzimi administrativ pranohet dokumenti për homoligimin e tipeve te mjeteve unike Evropiane për te ...

C. BURIMET PËR ARSIMIMIN PËR TË DREJTAT E NJERIUT

C. BURIMET PËR ARSIMIMIN PËR TË DREJTAT E NJERIUT Ky seksion përmban informata për librat dhe materialet për të arsimimin mbi drejtat e njeriut, nga hyrjet metodologjike deri te manualet tërësore mbi arsimimin për të drejat e njeriut.

Udhëzim për Procedurat e Rimbursimit / Rikthimit dhe ...

Udhëzim për Procedurat e Rimbursimit / Rikthimit dhe Kthimit të mjeteve të paguara tepër Udhëzimi përcakton procedurat e shqyrtimit të kërkesave për Rimbursim/Rikthim apo Kthim të mjeteve nga momenti i pranimit të kërkesës në Zyrën e Shërbimit të Tatimpaguesve deri në aprovim .

Pastrimi dhe Desinfektimi i ujit të Pishinës

Një vler më e madhe se kjo zvoglon veprimin e mjeteve desinfektuese, algicideve se dhe produkteve tjera që përdoren për pastrimin e ujit. Mënyra më e thjeshtë për zvoglimin e sasisë së substancave të tretura në ujë, është që hidraulika e pishinës, dmth. qarkullimi i ujit, të ...