Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mkvlevarebis

Tengiz verulava

mkvlevarebis erTmaneTs Seadares kanadaSi da did britaneTSi qirurgiuli samedicino daxmarebaze gaweuli xarjebi. did britaneTTan SedarebiT qirurgiul operaciaTa maRali sixSire kanadaSi da aSS-Si ganpirobebuli iyo aramarto daavadebaTa gavrcelebis sxvadasxvaobiT aRniSnul qveynebSi, an gansxvavebuli samedicino ...

erToblivi angariSi weli

mkvlevarebisada studentebis CarTvis uzrunvelyofa. institutis dafinanseba ganxorcieldeba monawile akademiuri personalisa da mkvlevarebis mier mopovebuli grantebisa da kontraqtebis saSualebiT mxareTa Soris mkvlevarebis mier mopovebuli grantebisa da kontraqtebis saSualebiT . mxareTa Soris ...

niadagis resursebis msoflio monacemTa baza #

jgufebis dabali donis erTeulebis Sesaxeb. mkvlevarebis umetesobam werilobiTi komentarebi gaakeTa an aqtiuri monawileoba miiRo “mmb”-s an warsulSi saerTaSoriso

viTarebasTan dakavSirebiT

areobs. rac Seexeba ekologiis specialobas, aqac aris ramdenime kvleviTi mimarTuleba. mkvlevarebis erT-erTi jgufi muSaobs botanikis mimarTulebiT. sainteresoa, rom am jgufSi momuSave mecnierebi aseve moRvaweoben saerTaSoriso doneze da axorcielebn mTel rig proeqtebsa Tu iniciativebs avstriel ...

mravaldoniani sainovacio politika evrokavSirSi da evrointegracia

... sazogadoebas eTxova gamoeTqva maT Sesaxeb azri da Semoetana winadadebebi: 1. ganviTarebul iqnas teqnologiebis monitoringi da prognozireba 2. kvleviTi Zalisxmeva ukeT iyos inovaciaze mimarTuli 3. gaumjobesdes adamianTa sawyisi momzadeba da Semdgomi gadamzadeba 4. gaizardos studentebisa da mkvlevarebis ...

GEODYNAMICAL HAZARDS OF HIGH DAMS

1. kolmogorovis skolis da sxva mkvlevarebis (Sedegebze) miRwevebze dayrd nobiT SemoTavazebulia ganviTarebuli turbulentobis ganzogadebuli klasikuri naxevrad-empiriuli Teoria neitralur atmosferosa da plazmuri

Studiesin Modern and Contemporary History - 1(7)

li mkvlevarebis naSromebi, romlebSic sxvadasxva kuTxiTaa mimoxiluli pl. ioselianis cxovrebisa da moRvaweobis peri petiebi. maT Soris aRsaniSnavia: a. abramiSvilis, arC. barami

samecniero pedagogiuri Sromebis krebuli

warmodgenili Sromebi mosmenilia 2010 wels, soxumis saxelmwifo universitetSi pedagogiur seminarebsa da samecniero konferenciebze. krebuli gankuTvnilia pedagogiuri sazogadoebis mec-nier - mkvlevarebis, studentebis, mSoblebisa da pedagogi-uri problemebiT dainteresebul mkiTxvelTaTvis. redaqtori ...

Sromebis krebuli - ganaTlebis samecniero-kvleviTi instituti ...

seminarebsa da samecniero konferenciebze. krebuli gankuTvnilia pedagogiuri sazogadoebis mecnier - mkvlevarebis, studentebis, mSoblebisa da pedagogiuri problemebiT dainteresebul mkiTxvelTaTvis.

VEGETATION OF GEORGIA

... botanikur baRebSi, sadac Tavs kargad grZnoben, normalurad izrdebian da TesliT mravldebian kidec, Tumca adgilobrivi tyeebis edifikatorebs - wabls, wifels, rcxilas da sxvebs konkurencias verc isini uweven (fitocenozebSi). dasavleT saqarTveloSi (kolxeTSi) qveda pleistocenSi, zemoT dasaxe lebuli mkvlevarebis ...