Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mlanm

DUYARLILI⁄ININ AGAR D‹LÜSYON VE E TEST YÖNTEMLER ...

Klinik örneklerden soyutlanan 27 anaerop bakteri Gram reaksiyonu, koloni morfolojisi ile Vitek sistemi ve "An-ident" diskler ile tan›mlanm›flt›r.

www.jeofizik.org.tr JEOFİZİK BÜLTENİ 67 eki- 3. Birim ...

kapasitesi tan mlanm t r. Emniyetli ta ma kapasitesi elde edebilmek için zeminlerin özelliklerine ba l güvenlik faktörü

Panik-Agorafobi Spektrumu Kavram›

216 DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ve ICD (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) gibi kategorik s›n›fland›rma sistemlerinin gelişim sürecinde, ruhsal hastal›klar belirti kümeleri ile tan›mlanm›şt›r (APA ...

The Oncocytic Variant of Papillary Thyroid Carcinoma*

Son y›llarda onkositik karakterde hücreler ile döfleli papiller yap›lardan ibaret olan nadir bir alt tip tan›mlanm›flt›r. Tiroid aspirasyon sitolojisinde papiller tiroid karsinomunun karakteristik nükleer özelliklerine sahip onkositler görülmektedir.

psikofarma 20 2

OKB, streptokok enfeksiyonlar› ile iliflkilendirilen tikler, hareket bozukluklar›, emosyonel labilite ve obsesif kompulsif davran›fllardan oluflan pediyatrik otoimmün nöropsikiyatrik sendrom (PANDAS) kapsam›nda tan›mlanm›flt›r.

The Predictors of Somatization: A Review*

... somatization, alexithymia, somatosensory amplification, hypochondriasis Bull Clin Psychopharmacol 2001;11:266-271 ÖZET: SOMAT‹ZASYONUN BEL‹RLEY‹C‹LER‹: B‹R DERLEME Somatizasyon psikolojik s›k›nt›n›n bedensel bulgular biçiminde yaflanmas› ve iletilmesi olarak tan›mlanm ...

Hipotiroidizm ve Hipertiroidizmde Kardiyovasküler Risk ...

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvar, İZMİR ÖZET C-reaktif protein (CRP) ve homosistein gibi parametreler kardiyovasküler risk faktörleri olarak tanmlanmş ve bu faktörlerin aterosklerotik kalp hastalğ gelişmesinde önemli rol oynayabileceği gösterilmiştir. Çalşmamz ...

Isolation and Characterization of Lactobacillus bulgaricusand ...

... kaynaklar›n› fermente etme ve %7,5'luk NaCl' li ortamda geliflme özellikleri göz önünde bulundurularak yap›lm›flt›r. ‹dentifikasyonu testlerine göre peynirden izole edilen bir sufl Lactobacillus casei, probiotic yo¤urttan izole edilen di¤er sufl L. bulgaricusolarak tan›mlanm›flt ...

SKLERODERMA VVE ‹‹SKEM‹K ‹‹NME B‹RL‹KT EL‹Ú‹

Sistemik sklerozlu hastalarda birçok organda küçük arter ve arteriollerde tipik olarak konsantrik fibröz intimal kal›nlaßma ile birlikte yap›sal de¤ißiklikler tan›mlanm›ßt›r.

Oral liken planusta üst gastrointestinal bulgular

testinal mukoza tutulumu da tan›mlanm›flt›r. Yöntem: Çal›flmam›zda 20 oral liken planuslu hastada üst gastroin testinal sistem endoskopik ve histopatolojik olarak