Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mnoge

UPORE\IVANJE DELOVANJATAZOCINA (PIPERACILIN SA TAZOBAKTAMOM ...

Ireverzibilno inhibi{e mnoge β-laktamaze koje produkuju klini~ki zna~ajne Gram-pozitivne i Gram-negativne bakterije, kovalentno se vezuju}i sa tim enzimima (5).

LEČENJE JODOM 131

KRATAK SADRŽAJ Mnoge vrste raka i drugih nemalignih oboljenja mogu se lečiti zračenjem koje emitiju radionuklidi. Postoje tri vrste terpije: teleterapija, ...

RAZVOJ MISLI O ZNA^AJU I POTREBI ZA[TITE BIODIVERZITETA

Imaju}i na umu ~iwenicu da je sada na gotovo celoj Planeti veoma izra`en negativan antropogeni uticaj koji se manifestuje procesima naru{avawa i uni{tavawa prirodnih stani{ta, veoma je verovatno da }e mnoge organske vrste koje su se zadr`ale do danas nestati, a da prethodno ne budu ni otkrivene ...

Hotel Osejava Active Holidays

Biciklističke staze Na makarskoj Rivijeri postoje mnoge biciklističke staze različitih stupnjeva zahtjevnosti. Predlažemo tri slijedeće staze: 1.

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF PROCALCITONIN MEASUREMENT ...

u jedinicama intenzivne terapije, mnoge klini~ke studije su opisivale dijagnosti~ku vrednost IL-6, IL-8, kao i dijagnosti~ki zna~aj merenja prokalcitonina u grupama

DIJAGNOSTIKA SUBKLINI^KE INFEKCIJE HUMANIM PAPILOMAVIRUSOM

Potpuno smo obradili samo 76 ispitanica, jer smo neke isklju~ili, a mnoge nisu pristale na skupi HPV test (350 kn za HPV HR test do 850 kn za PCR)!

Mladen Franjo - ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG ...

Kako su gljive izrazito biokemijski aktivne, mnoge imaju iznimnu komercijalnu ulogu u proizvodnji piva, vina, fermentiranih mliječnih proizvoda i antibiotika.

Nutritional comparison of tartary buckwheat with common ...

... health effects IZVLEČEK PRIMERJAVA HRANILNE VREDNOSTI TATARSKE AJDE Z NAVADNO AJDO IN DRUGIMI ŽITI Mnoge epidemiološke študije so pokazale, ...

CSR OSD brosura ENG+MNE

Kao način da bolje shvate svoje rizike i potencijalne šanse na tržištu, mnoge kompanije se sve sistematičnije pitaju: • Ko su moje "zainteresovane strane" (tj. radnici, klijenti, investitori, lokalne zajednice i, zaista, svi oni koji mogu imati uticaja na preduzeća ili koji podliježu uticaju ...

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Mnoge organizacije, kao i Podravka, obvezale su se svojim zainteresiranim stranama i pridonose društvu. Mnoge od tih organizacija nisu svjesne da njihove aktivnosti prema društvu i zainteresiranim stranama mogu se imenovati: Korporativna društvena odgovornost (CSR).