Sputtr.com | Alternative Search Engine

Moaxdinos

biologiasa da medicinaSi adamianis uflebebis da Rirsebis dacvis ...

ratifikacias, miRebas an damtkicebas. xelismomwer mxares SeuZlia ar moaxdinos oqmis ratifikacia, miReba an damtkiceba, Tu mas winaswar an erTdroulad ar aqvs

socialuri da gansaxlebis samoqmedo gegma ( SRAP monitoringis jgufi ...

saCivari, moaxdinos saCivarTa aRricxvis Jurnalebis gaerTianeba da SeTanxmeba (saqarTvelo), moaxdinos kontraqtoris mier gadauWreli saCivrebis identifikacia da gadaWra, da ...

საზოგადოებრივი ...

marTvis kargi praqtika, moaxdinos Semosavlebis wyaroebis di versifikacia da uzrunvelyos xarisxiani servisebis miwodeba da saqmianoba samizne jgufebisaTvis.

xe-tyis damzadebis saxelmZRvanelo rekomendaciebi

Tobebad/tyekafebad da moaxdinos ZiriTadi satransporto qselis dizaini. taqtikuri Wris gegma, romelic mzaddeba uSualod Wris zedamxedvelobaze pasuxis-

mixedviT aldagi bisiais produqtebis gaanalizeba

gaamaxvilos am produqtze da unda moaxdinos misi investireba raTa gazardos an SeinarCunos Tavisi wili am bazarze da Tu aldagi bisiai moaxerxebs rom am produqtis zrdis ...

daculi teritoriebis menejmentis gegmis SemuSaveba

xasiaTi eqneba. misi daniSnulebaa fokusireba moaxdinos an mimarTuleba misces menej-mentis miznebs. mniSvnelovania, rom xedvis gancxadebas miswrafebiTi xasiaTi hqondes.

damoukidebeli garemosdacviTi konsultantis ( IEC ) mier baqo ...

evrokavSiris standartebis erTeuli an miwayrili. qarxanam unda moaxdinos usafrTxo narCenebis eqsporti (narCeni navTobis nawilis gadamuSaveba moxda Western Route

Tbilisi senaki leseliZis magistraluri saavtomobilo gzis sveneTi ...

nebismieri zemoqmedeba, romelic axdens an romelmac SeiZleba moaxdinos uaryofiTi zegavlena adamianis janmrTelobasa da bunebriv garemoze. (kari II, Tavi IV, muxli 11.1).

baqo – Tbilisi – jeihanis milsadenis proeqti (BTC)

proeqti SeiZleba Seexos mxolod erT miwis nakveTs da amiT zemoqmedeba moaxdinos ramdenime ojaxze. 3 TurqeTSi zilieTis uflebebi aris uzufruqtis uflebebi, romlebic ...

politikuri partiebis aqtivistTaTvis NDI kodeqsma aamaRla ...

saarCevno kampaniam ar unda moaxdinos moqalaqeTa xmebze arasamarTliani gavlena, magaliTad xmebis mogrovebis mizniT damsaqmebelTa mxridan dasaqmebulTa zewolis saxiT.