Sputtr.com | Alternative Search Engine

Moaxerxeben

aTeulobiT wlis manZilze msoflios sxvadasxva

Tu reformatorebi moaxerxeben am faqtorebis gaT-valiswinebas, mniSvnelovani Sedegebic ar daayovnebs: Seiqmneba informirebuli codna (samoqmedo gegma, romelic empiriul

z. xelaZe, z. xelaZe, zv. xelaZe z. xelaZe, - “The New Death ...

dekortikaciuli formis miRebas Tu moaxerxeben zogjer. periodulad sZinavT, Tumca Zilis da sifxizlis monacvleeoba droSi mouwesrigebeli aqvT. daTrgunuli refleqsuri sferos

marTlmsajuleba

moaxerxeben sasamarTlos mimarT mosaxleobis ndobis aRdgenas~‚ _ ganacxada konstantine kublaSvilma. iusticiis umaRles skolaSi erTkviriani kursis gavlis Semdeg axladdaniSnuli

bankebs, romlebic samSeneblo kompaniebTan TanamSromloben, SeiZleba ...

_ moaxerxeben es bankebi sirTuleebis daZlevas? _ arsebobs didi resursi da SesaZlebloba saimisod, rom komerciuli bankebi am mdgomareobidan gamovidnen. maT garkveuli

embargo

zari daixureba da adgilobrivi mwarmoeblebi ver moaxerxeben axal bazrebze gasvlas, yurZenze moTxovnileba sagrZnoblad Semcirdeba, rac pirdapir daartyams aTasobiT mevenaxes ...

`inflaciuri procesi gagrZeldeba, mas Tavisi subieqturi mizezebi ...

Zlevas ver moaxerxeben. movlenaTa aseTi ganviTarebis SemTxvevaSi, am kompaniaTa aqciebis Rirebuleba nuls miaxlovdeba, ami-tom Fannie Mae-sa da Freddie Mac-

paskal fonteni evropis axali idea

moaxerxeben, srulad gaacnobieron im realur faseulobaTa sidiade, romleb-sac isini iziareben, da, Sesabamisad, ver moaxerxeben TavianTi saerTo intere-

saqarTvelo: Zalauflebis simulaciebi

sakuTari gavlenis qveS moiqcion masmedia, da amas Tu ver moaxerxeben, simpatiiT mainc ganawyon TavianT mimarT. aRweril sistemas safuZvlad udevs principi, romelic SeiZleba ...

xelfasebi, pensiebi, dasaqmeba, mkurnaloba

amis gakeTebas moaxerxeben, mxolod mivesalmebi. _ es igive xom ar aris, rac lado gurgeniZem gaakeTa? Tumca, man amis gulisTvis didZali sesxi aiRo.

2006 weli marti #3 Sexvedra duta sxirtlaZesTan

dia moaxerxeben sakuTari SesaZleblobe-bis ukeT warmoCenas, Cven ki isRa dagvrCe-nia, rom maT warmatebebi vusurvoT. Tamuna giunaSvili 14 wlis sicocxle naRmebis gareSe