Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mogeba

saaqcio sazogadoeba `Tbilisis #4 puris qarxana~

SedarebisaTvis mogvyavs Semdegi cxrili: maCvenebeli 2005 weli 30 ivnisi larebSi 2006 weli 30 ivnisi larebSi wminda gayidvebi 1455232-00 992752-00 saangariSo periodis mogeba/zarali 94396-00 (20469-00) saangariSo periodis wminda mogeba 75516-00 _ aqtivebis jami 755586-00 618548-00 sakuTari kapitali 701307-00 516708 ...

saaqcio sazogadoeba "maspinZelis" naxevarwliuri angariSi 2006 w.

warmodgenil angariSs Tan erTvis: 1) balansi 2006 wlis 30 ivnisis mdgomareobiT; 2) 2006 wlis mogeba zaralis angariSi 30 ivnisis mdgomareobiT; 3) fuladi saxsrebis moZraobis uwyisi; 4) ZiriTadi saSualebebis cveTis uwyisi.

s/s bazisbanki finansuri angariSgeba

2 Sinaarsi damoukidebeli auditoris daskvna mogeba-zaralis uwyisi balansi angariSgeba fuladi saxsrebis moZraobis Sesaxeb angariSgeba aqcionerTa kapitalSi cvlilebis Sesaxeb finansur angariSgebasTan TandarTuli axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi 1.

Content:

Cven farTod varT warmodgenili saqarTveloSi da vflobT mudmivad mzard qsels regionSi. jgufis wminda mogeba 49 mln lari biznes mimarTulebebis mixedviT korporatiuli sabanko mimarTuleba 59% Tibisi banki 1992 wels dafuZnda. sul mokle xanSi, Cven viqeciT erT-erT yvelaze msxvil finansur institutad. dRes, Cveni ...

PRIME CARD - CREATE YOUR OWN CREDIT CARD

www.tbcbank.ge gamosaxuli aTas larebSi Expressed in thousand GEL mogeba-zarali uwyisi 2011 wlis 1 ianvridan 30 ivnisamde periodisTvis s INCOME STATEMENT FOR THE PERIOD OF JUNUARY 1 - JUNE 30, 2011 Interest income Interest expense Net interest income Provisions for asset losses Net interest income after ...

mogebis gadasaxadi deklaracia

mogeba(2).xls. saqarTvelos finansTa ministris 2007 wlis _____ # brZanebis danarTi #1 1 gadamxdeli 2 gsn 3 deklaraciis saxe: pirveladi dazustebuli 4 weli 5 (saWiro aRiniSneba V asoTi)6 7 8 9 10 (ivseba sagadasaxado organos mier) 11 12 13 14 15 mogebis gadasaxadis gadamxdelis mier deklaracia ...

Sps"DISCOVER GEORGIA"

7 finansurianalizi borjom-xaragaulis finansurianalizi borjom-xaragaulis turisaTvis turisaTvis 1 018,82 GEL 80% 1 833,87 GEL 2 200,65 GEL sarealizacio fa si dRg-s gareSe sarealizacio fa si dRg-s CaTvliT danaxarjebi erTeul pro duqciaze mogebis norma sufTa mogeba sufTa mogeba 815,05 GEL 815,05 GEL turi#2 turi#2 xevsureTi ...

SpssadazRvevo kompania “alfa” finansuri angariSgeba da ...

mogeba da zarali da wlis bolos ucxour valutaSi denominirebuli monetaruli aqtivebis da valdebulebebis gadafasebis Sedegad miRebuli mogeba/zarali aisaxeba mogeba-zaralis angariSgebaSi.

SpssadazRvevo kompania alfa finansuri angariSgeba da ...

15.5.2 mogeba-zaralisa da kapitalis damokidebuleba cvladebze, romlebic axdenen maTze gavlenas . kompaniis mogeba-zarali damokidebulia garkveul faqtorebze, romlebic ar eqvemdebareba kompaniis menejmnetis kontrols maT Soris: 1 `sadazRvevo kultura~ - polisebis mflobelTa zogadi gaTviTcnobierebis ...

farmacevtuli medikamentebis bazarze fasebis regulirebis Sesaxeb

5 rodesac, wamalze dgindeba garkveuli sabazro fasi, kompaniiis amonagebi am wamlis realizaciidan dabandebuli kapitalis 17-21%-is farglebSi unda meryeobdes. wamalze fasis zrda mxolod im SemTxvevaSia SesaZlebeli, Tuki firmis mogeba dabandebul investiciaze mcirea. im SemTxvevaSi Tu mogeba maRalia, kompania ...