Sputtr.com | Alternative Search Engine

Moqmedebda

mixedviT aldagi bisiais produqtebis gaanalizeba

samsaxuris monacemebiT saqarTvevlos sadazRvevo bazarze moqmedebda 32 sadazRvevo kompania, 1999 wels - 18, 2000 wels -18, 2 008 wels 14 sadazRvevo kompania romlebic ...

WorldCom -is korporaciuli marcxi

rom xelmZRvanelobis miTiTebiT ukanonod moqmedebda. Worldcom-s ki sasamarTlom 750 miliardi dolari daakisra investorebis kompensaciis saxiT, romlebmac kompaniaSi ...

Ta saministros iuridiuli ganyofileba ( Finanzprokuratur ...

... saxelmwifo advokatis pirveli droebiTi wesdeba, romelSic Camoyalibebulia misi saorganizacio struqtura da ufleba-movaleobebi ZalaSi Sevida 1898 wels da moqmedebda 1938 ...

saerTaSoriso samarTlis Jurnali

qarTvelo, romelic sakuTari teritoriis farglebSi moqmedebda, aramed qarTul-rusul konfliqtSi mTavari isaa, rom ruseTi gavida konfliqturi zonebis farglebs gareT da

Dakabadonebuli A-5 10

uaRresad taqtianad, diplomatiurad moqmedebda, mas araso des erTi Zviri sityvac ki ar uTqvams inglisel xalxze, mis kulturaze. piriqiT, igi ingliselTa interesebisaTvis brZo

Ministry of Labour, Health and Social Affairs

sadac samedicino personali tradiciulad paternalizmis poziciidan moqmedebda, sadac calkeuli pirovnebis interesebi, misi Rirseba da avtonomia arasodes

mebaReoba-mevenaxeoba

ganmavlobaSi es meqanizmi ar moqmedebda, maSin rode-sac Teslovani xexilis (vaSli, msxali) ZiriTadi far-Tobebi 60-ian wlebSi, xolo kurkovanebis (bali, atami)

cbc[kbc cfvfhskbc cfcfvfhskj ghfmnbrbc rjvtynfhb

avtori uSvebs aseT SesaZleblobas. magram, Tundac es Sexeduleba, rom gavizi-aroT, maSinac ki unda iTqvas, rom damnaSave ar moqmedebda ramdenime piris

ekonomika da biujeti

0,6 procenti Seadgina, razec moqmedebda wina wlis Sesabamisi faqtorebi da mas daemata axali sagadasaxado kodeqsis gavlena. unda aRiniSnos, rom mimdinare wlis maisSi da ...

yvelaferi iciT aiv-infeqcia/Sidsi-s Sesaxeb? aiv – adamianis ...

ganizmSi aiv_is gamravlebas (replikacias) uwyobda xels. droTa ganmavlobaSi viruss warmoeqmneboda mdgradoba azT-s mimarT da mkurnaloba aRar moqmedebda. mkurnalobas, romlis ...