Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mozrdili

saqarTvelos Teatris, musikis, kinosa da qoreografiis saxelmwifo ...

maod mozrdili asomTavruli warwerebi moCanda. pirveladi daTvalierebis Semdeg, sruliad naTeli iyo, rom dRemde gamouqveynebel warwerebTan gvqon da saqme.

avtorebi: i.CxaiZe, T.maRlakeliZe, k.vaWaraZe,

muclis (refleqsuri, diafragmis plevris gaRizianebis gamo) da gulmkerdis tkivili damaxasiaTebelia pnevmoniisTvis mozrdili asakis bavSvebSi. maRali cxelebis (>38,5 0 C ...

mSvidobis, Tanxmobis, urTierTgagebis gziT! mSvidobis, Tanxmobis ...

da iqve mozrdili venaxi hqonda. revoluciis Sem-deg cxinvalSi dasax-lda qristefore (fore) jioevi. mas mefis dros sasuli-ero akademia hqonda damTavrebuli da

epStein – baris virusiT infeqcia

inficirebulia mozrdili asakis mosaxleobis 90-95%.2 ganviTarebad da dabali socialur-ekonomikuri statusis ganviTarebul qveynebSi adamianTa dainficireba ZiriTadad bavSvTa an ...

Tbilisi

Tan erTad gaisinja 600 bavSvi da 100 mozrdili. 27-28-29. 06. 2002w. q. Tbilisi 20 mozrdilTa po-liklinika,10 bavSvTa poliklinika,121 bavSv Ta-poliklinika gaisinja 400 ...

Discovery and Decipherment of Caucasian Albanian Writing

msgavsad mozrdili abzacebis dawyeba sazedao asoTi, daqaragmebuli sityvebi, garkveuli monakveTebis erTmaneTisgan gamoyofa gankveTilobis ori wertiliT, gameorebuli erTi da ...

gamoqveynebuli Sromebi

maTi kodikologiuri Seswavlis Sedegad dadginda, rom etratis furclebi warmoadgens erTi sakmaod mozrdili xelnaweris fragmentebs., kerZod, leqcionaris nawils.

murman lebaniZe Tavi I zafxulis ardadegebi dasrulda

`erTxel davinaxe, gamorRveul RobesTan soflis mozrdili biWebi xuTiode wlis biWunas agulianebdnen – Sen gaetevi, gaZveri, kitrebi

Prof. REVAZ KVACHAKIDZE

piro zolSi (WalaSi). tyis SedarebiT mozrdili farTobebi SemorCenilia md. alaznis WalaSi. muxnaris momcro farTobebi aRiniSneba md. mtkvrisa da misi Sena kadebis WalebSic.

zoraniani, aslanishvili. nacilebi.. A4.ingl.

Adult [´ædΛlt] взрослый mozrdili Adult-hood [´ædΛlthud] взрослость mozrdiloba ...